Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản tờ khai cấp duyệt sổ BHXH

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
-------------

biªn b¶n
xÐt duyÖt tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi
H«m nay, ngµy

th¸ng

n¨m

T¹i : .............................................................................................................................................
Ban xÐt duyÖt x¸c nhËn tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi cña :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Gåm cã :
¤ng ( bµ ) : ........................................................................................................- Trëng ban
¤ng ( bµ ) : ..................................................................................................................................
¤ng ( bµ ) : ..................................................................................................................................
¤ng ( bµ ) : ..................................................................................................................................
§· ®èi chiÕu gi÷a tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi víi hå s¬ gèc cña tõng ngêi.
Tæng sè hå s¬ ®a ra xÐt duyÖt : .................. hå s¬.
- Sè hå s¬ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ò nghÞ cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi : ................. hå s¬.
- Sè hå s¬ ph¶i kª khai l¹i : .................. hå s¬.
§Ò nghÞ B¶o hiÓm x· héi Thµnh phè Hµ Néi xÐt duyÖt cÊp sæ b¶o hiÓm cho .......... trêng
hîp ( cã danh s¸ch kÌm theo ).
§¹i diÖn c¬ quan
B¶o hiÓm x· héi
(Ký vµ ghi râ hä tªn)

Trëng phßng
Tæ chøc
(Ký vµ ghi râ hä tªn)

Chñ tÞch c«ng ®oµn
(Ký tªn ®ãng dÊu)

Ngêi sö dông lao ®éng
(Ký tªn ®ãng dÊu)

Ghi chó: 03 b¶n/1®ît cÊp sæ

...
céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam·
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
-------------
biªn b¶n
xÐt duyÖt tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x héi·
H«m nay, ngµy th¸ng n¨m
T¹i : .............................................................................................................................................
Ban xÐt duyÖt x¸c nhËn tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi cña :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Gåm cã :
¤ng ( bµ ) : ........................................................................................................- Trëng ban
¤ng ( bµ ) : ..................................................................................................................................
¤ng ( bµ ) : ..................................................................................................................................
¤ng ( bµ ) : ..................................................................................................................................
§· ®èi chiÕu gi÷a tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi víi hå s¬ gèc cña tõng ngêi.
Tæng sè hå s¬ ®a ra xÐt duyÖt : .................. hå s¬.
- Sè hå s¬ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ò nghÞ cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi : ................. hå s¬.
- Sè hå s¬ ph¶i kª khai l¹i : .................. hå s¬.
§Ò nghÞ B¶o hiÓm héi Thµnh phè Néi xÐt duyÖt cÊp b¶o hiÓm cho .......... trêng
hîp ( cã danh s¸ch kÌm theo ).
§¹i diÖn c¬ quan
B¶o hiÓm x· héi
(Ký vµ ghi râ hä tªn)
Trëng phßng
Tæ chøc
(Ký vµ ghi râ hä tªn)
Chñ tÞch c«ng ®oµn
(Ký tªn ®ãng dÊu)
Ngêi sö dông lao ®éng
(Ký tªn ®ãng dÊu)
Biên bản tờ khai cấp duyệt sổ BHXH - Trang 2
Biên bản tờ khai cấp duyệt sổ BHXH - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản tờ khai cấp duyệt sổ BHXH 9 10 688