Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN

…………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………
Số: ……………

BIÊN BẢN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÁNH TRONG Y TẾ
Hôm nay, hồi …. giờ, ngày ….. tháng ….. năm ….
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên: …............................., chức vụ: ………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………...
2. Họ

và

tên:

………………………...,

chức

vụ:

…………………………………………………….
Đơn

vị

công

tác:

………………………………………………………………………………………....
Có sự chứng kiến của ông (bà):
1. Họ

và

tên:

…………………………………………………………………………………………...
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (địa chỉ, hoặc đơn vị công tác): ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
.
Dân

tộc

(quốc

tịch):

……………………………………………………………………………………..
Chứng

minh

thư

nhân

dân

số

(hoặc

hộ

chiếu):

……………………………………………………...
Cấp

ngày

…………………….,

nơi

cấp:

……………………………………………………………….
2. Họ

và

tên:

…………………………………………………………………………………………...
Nơi

đăng

ký

nhân

khẩu

thường

trú

(địa

chỉ,

hoặc

vị

công

tác):

…………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………….
.
Dân

tộc

(quốc

tịch):

……………………………………………………………………………………..
Chứng

minh

thư

nhân

dân

……………………………………………………...

số

(hoặc

hộ

chiếu):

Cấp

ngày:

…………………….,

nơi

cấp:

……………………………………………………………....
Ngồi

tại:

…………………………………………………………………………………………………..
Tiến hành lập biên bản về vi phạm hành chính:
Họ

và

tên

người

(hoặc

đại

diện

tổ

chức

có

vi

phạm

hành

chính):

………………………………...
Tuổi:
……………………………………………………………………………………………………....
Nơi

đăng

ký

thường

trú

(địa

chỉ,

hoặc

đơn

vị

công

tác):

…………………………………………...
Dân

tộc

(quốc

tịch):

……………………………………………………………………………………..
Chứng

minh

thư

nhân

dân

số

(hoặc

hộ

chiếu):

……………………………………………………...
Cấp

ngày:

……………………..,

nơi

cấp:

……………………………………………………………...
Nội

dung

vi

phạm:

……………………………………………………………………………………….
Lời

khai

của

người

vi

phạm

(hoặc

đại

diện

tổ

chức

vi

phạm):

……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Lời

khai

của

người

làm

chứng,

người

hoặc

tổ

chức

bị

hại

(nếu

có):

……………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
.
Căn cứ vào điều ………………….. của bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực y tế ban hành theo Nghị định số 341-HĐBT ngày 22-9-1992, chúng tôi đã:
Tạm

giữ:

………………………………………………………………………………………………….
Chuyển

về:

……………………………………………………………………………………………….
Để cấp có thẩm quyền giải quyết.
Ngoài những tang vật, phương tiện vi p...
TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………
Số: ……………
BIÊN BẢN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÁNH TRONG Y TẾ
Hôm nay, hồi …. giờ, ngày ….. tháng ….. năm ….
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên: …............................., chức vụ: ………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………...
2. Họ tên: ………………………..., chức vụ:
…………………………………………………….
Đơn vị công tác:
………………………………………………………………………………………....
Có sự chứng kiến của ông (bà):
1. Họ tên:
…………………………………………………………………………………………...
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (địa chỉ, hoặc đơn vị công tác): ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
.
Dân tộc (quốc tịch):
……………………………………………………………………………………..
Chứng minh thư nhân dân số (hoặc hộ chiếu):
……………………………………………………...
Cấp ngày ……………………., nơi cấp:
……………………………………………………………….
2. Họ tên:
…………………………………………………………………………………………...
Nơi đăng nhân khẩu thường trú (địa chỉ, hoặc vị công tác):
…………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………….
.
Dân tộc (quốc tịch):
……………………………………………………………………………………..
Chứng minh thư nhân dân số (hoặc hộ chiếu):
……………………………………………………...
Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế - Trang 2
Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế 9 10 67