Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN XỬ LÝ LỖI VI PHẠM

Được đăng lên bởi daycapdienhanquoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CP DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HÀN QUỐC
Phòng ban:……………… Số:……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN XỬ LÝ LỖI VI PHẠM
(V/v:………………………………………….)
Vào hồi:………, Ngày…… tháng….. năm…..
Tại phân xưởng Cty CP Dây và Cáp điện Hàn Quốc, chúng tôi gồm có:
1. Ông (bà):………………………… ………..Chức vụ: …………………………………………….
2. Ông (bà):…………………………………… Chức vụ:…………………………………………….
Đại diện cho Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Dây là Cáp điện Hàn Quốc, tiền hành lập biên bản về vụ việc:
…………………………………………... Đối với cá nhân:………………………………………………………
Nội dung sự việc xảy ra như sau:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Ý kiến của người bị lập biên bản về nội dung vi phạm:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến đề nghị xử lý của người lập biên bản:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Quản Đốc:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến xử lý của Giám đốc
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập hồi:……... ngày ….. tháng……. năm…….. Đã đọc công khai cho mọi người cùng nghe và cùng
nhau ký vào biên bản.
NGƯỜI LẬP BIỂN BẢN TRƯỞNG BỘ PHẬN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN CÁ NHÂN VI PHẠM

...
CÔNG TY CP DÂY VÀ CÁP ĐIỆN HÀN QUỐC
Phòng ban:……………… Số:……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN XỬ LÝ LỖI VI PHẠM
(V/v:………………………………………….)
Vào hồi:………, Ngày…… tháng….. năm…..
Tại phân xưởng Cty CP Dây và Cáp điện Hàn Quốc, chúng tôi gồm có:
1. Ông (bà):………………………… ………..Chức vụ: …………………………………………….
2. Ông (bà):…………………………………… Chức vụ:…………………………………………….
Đại diện cho Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Dây là Cáp điện Hàn Quốc, tiền hành lập biên bản về vụ việc:
…………………………………………... Đối với cá nhân:………………………………………………………
Nội dung sự việc xảy ra như sau:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Ý kiến của người bị lập biên bản về nội dung vi phạm:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến đề nghị xử lý của người lập biên bản:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Quản Đốc:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến xử lý của Giám đốc
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập hồi:……... ngày ….. tháng……. năm…….. Đã đọc công khai cho mọi người cùng nghe và cùng
nhau ký vào biên bản.
NGƯỜI LẬP BIỂN BẢN TRƯỞNG BỘ PHẬN NGƯỜI CHỨNG KIẾN CÁ NHÂN VI PHẠM
BIÊN BẢN XỬ LÝ LỖI VI PHẠM - Người đăng: daycapdienhanquoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIÊN BẢN XỬ LÝ LỖI VI PHẠM 9 10 221