Ktl-icon-tai-lieu

biên nhận mua hàng

Được đăng lên bởi uypham87
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------------

GIẤY BIÊN NHẬN MUA HÀNG

Tên tôi là:………………………………………....…………………………………...………………………….
Địa chỉ:………………...…………………………..................................…………………………………..……..
Tôi đã mua thức ăn hàng ngày cho học sinh bán trú trường PTDTBT THCS Đồng Văn.Gồm:
STT

Tên thực phẩm

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

……
……
……
……
……
……
……
……
…..

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………….

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………..

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

Giấy biên nhận được lập thành 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã
nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đồng văn, ngày……tháng……….năm ………..

Bên mua

Quản Lý

Thủ Trưởng đơn vị duyệt

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------------
GIẤY BIÊN NHẬN MUA HÀNG
Tên tôi là:………………………………………....…………………………………...………………………….
Địa chỉ:………………...…………………………..................................…………………………………..……..
Tôi đã mua thức ăn hàng ngày cho học sinh bán trú trường PTDTBT THCS Đồng Văn.Gồm:
STT Tên thực phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
……
……
……
……
……
……
……
……
…..
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………….
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………..
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
Giấy biên nhận được lập thành 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua bán theo đúng thoả thuận đã
nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đồng văn, ngày……tháng……….năm ………..
Bên mua Quản Lý
Thủ Trưởng đơn vị duyệt
biên nhận mua hàng - Người đăng: uypham87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
biên nhận mua hàng 9 10 742