Ktl-icon-tai-lieu

Biểu chấm điểm hội trại thanh niên tuyên truyền pháp luật

Được đăng lên bởi thuyhong-bs
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI TRẠI THANH NIÊN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

BAN TỔ CHỨC
***

Nhất Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2013

BIỂU CHẤM ĐIỂM
Hội trại Thanh niên tuyên truyền pháp luật năm 2013
-----------TT

Đơn vị

Chủ đề trại

Phần giới thiệu
(10 điểm)
Đúng
Cổng
chủ đề
trại
(02điểm) (06điểm)

Phong
cách
thuyết
trình
(02điểm)

Phần mỹ thuật
(10 điểm)
Kết cấu
(03điểm)

Tổng
điểm
(20điểm)

Trang trí
(07điểm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BAN GIÁM KHẢO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú

...
HỘI TRẠI THANH NIÊN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
BAN TỔ CHỨC
***
Nhất Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2013
BIỂU CHẤM ĐIỂM
Hội trại Thanh niên tuyên truyền pháp luật năm 2013
------------
TT Đơn vị Chủ đề trại Phần giới thiệu
(10 điểm)
Phần mỹ thuật
(10 điểm)
Tổng
điểm
(20điểm)
Ghi chú
Đúng
chủ đề
(02điểm)
Cổng
trại
(06điểm)
Phong
cách
thuyết
trình
(02điểm)
Kết cấu
(03điểm)
Trang trí
(07điểm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BAN GIÁM KHẢO
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Biểu chấm điểm hội trại thanh niên tuyên truyền pháp luật - Người đăng: thuyhong-bs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biểu chấm điểm hội trại thanh niên tuyên truyền pháp luật 9 10 107