Ktl-icon-tai-lieu

Biểu đồ học tập

Được đăng lên bởi Nờ Tê A Byun
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé LAO ®éng - th¬ng binh & x· héi
trêng cao ®¼ng nghÒ B¸CH KHOA Hµ NéI

T8
STT

khoa/líp

KHãA HäC

BiÓu ®å kÕ ho¹ch häc tËp
N¨m häc 2013 - 2014

T9

T10

T11

T12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12/818/8

19/825/8

26/831/8

02/908/9

09/915/9

16/922/9

23/929/9

30/906/10

7/1013/10

14/10
20/10

21/10
27/10

28/10
-3/11

4/1110/11

11/11
17/11

18/11
24/11

25/11
01/12

2/128/12

9/1215/12

T1-2014

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
16/12
22/12

22/12
28/12

29/12
05/01

06/01
12/01

13/01
19/01

20/01
26/01

27/01
02/02

03/02
09/02

10/02
16/02

17/02
23/02

24/02
02/03

03/03
09/03

10/03
16/03

17/03
23/03

24/03
30/03

31/03
-06/4

07/413/4

14/420/4

21/427/4

28/404/5

05/511/5

12/518/5

19/525/5

26/501/6

02/608/6

09/615/6

16/622/6

23/629/6

30/606/7

07/713/7

14/720/7

21/727/7

28/703/8

04/810/8

1

Cơ khí

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

#

#

#

#

#

#

#

CT

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= BV BV

NH NH NH NH NH NH

2

Điện & BDCN

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

#

#

#

#

#

#

#

CT

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= BV BV

NH NH NH NH NH NH

3

Điện tử viễn thông

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

#

#

#

#

#

#

#

CT

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= BV BV

NH NH NH NH NH NH

4

Công nghệ Thông tin

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

#

#

#

#

#

#

#

CT

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= BV BV

NH NH NH NH NH NH

5

Kinh tế và Quản lý

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

#

#

#

#

#

#

#

CT

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= TN TN

NH NH NH NH NH NH

1

Cơ khí

NT NT

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

NN NN

NH NH NH NH NH NH

2

Điện & BDCN

NT NT

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

NN NN

NH NH NH NH NH NH

3

Điện tử viễn thông

NT NT

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

NN NN

NH NH NH NH NH NH

4

Công nghệ Thông tin

NT NT

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DP

T

T

NN NN

NH NH NH NH NH NH

5

Kinh tế và Quản lý

NT NT

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
...
BiÓu ®å kÕ ho¹ch häc tËp
N¨m häc 2013 - 2014
STT khoa/líp KHãA HäC
T8 T9 T10 T11 T12 T1-2014 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1
Cơ khí
Khãa 3
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
# # # #
NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
# # #
CT
= = = = = = = = = = = = = =
BV BV
NH NH NH NH NH NH
2
Điện & BDCN
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
# # # # # # #
CT
= = = = = = = = = = = = = =
BV BV
NH NH NH NH NH NH
3
Điện tử viễn thông
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
# # # # # # #
CT
= = = = = = = = = = = = = =
BV BV
NH NH NH NH NH NH
4
Công nghệ Thông tin
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
# # # # # # #
CT
= = = = = = = = = = = = = =
BV BV
NH NH NH NH NH NH
5
Kinh tế và Quản lý
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
# # # # # # #
CT
= = = = = = = = = = = = = =
TN TN
NH NH NH NH NH NH
1
Cơ khí
Khãa 4
NT NT
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T NN NN
NH NH NH NH NH NH
2
Điện & BDCN
NT NT
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T NN NN
NH NH NH NH NH NH
3
Điện tử viễn thông
NT NT
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T NN NN
NH NH NH NH NH NH
4
Công nghệ Thông tin
NT NT
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T NN NN
NH NH NH NH NH NH
5
Kinh tế và Quản lý
NT NT
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T NN NN
NH NH NH NH NH NH
1 C§N 1
TS TS TS TS TS
H H H
QS QS
H H H H H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
2 C§N 2
TS TS TS TS TS
H H H
QS QS
H H H H H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
3 C§N 3
TS TS TS TS TS
H H H H H
QS QS
H H H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
4 C§N 4
TS TS TS TS TS
H H H H H
QS QS
H H H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
5 C§N 5
TS TS TS TS TS
H H H H H H H
QS QS
H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
6 C§N 6
TS TS TS TS TS
H H H H H H H
QS QS
H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
7 C§N 7
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H
QS QS
H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
8 C§N 8
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H
QS QS
H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
9 C§N 9
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H H H
QS QS
H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
10 C§N 10
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H H H
QS QS
H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
11 C§N 11
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H H H H H
QS QS
H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
12 C§N 12
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H H H H H
QS QS
H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
13 C§N 13
TS TS TS TS TS
H H H
QS QS
H H H H H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
14 C§N 14
TS TS TS TS TS
H H H
QS QS
H H H H H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
15 C§N 15
TS TS TS TS TS
H H H H H
QS QS
H H H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
16 C§N 16
TS TS TS TS TS
H H H H H
QS QS
H H H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
17 C§N 17
TS TS TS TS TS
H H H H H H H
QS QS
H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
18 C§N 18
TS TS TS TS TS
H H H H H H H
QS QS
H H H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
19 C§N 19
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H
QS QS
H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
20 C§N 20
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H
QS QS
H H H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
21 C§N 21
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H H H
QS QS
H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
22 C§N 22
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H H H
QS QS
H H H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
23 C§N 23
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H H H H H
QS QS
H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
24 C§N 24
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H H H H H
QS QS
H H
T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
25 C§N 25.BKCAD
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H H H H H H H
QS QS T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
26 C§N 26.BKCAD
TS TS TS TS TS
H H H H H H H H H H H H H H H
QS QS T
H H H H H H H H H H H H H H H
DP T T
NH NH NH NH NH NH
Bé LAO ®éng - th ¬ng binh & x· héi
tr êng cao ®¼ng nghÒ B¸CH KHOA Hµ NéI
12/8-
18/8
19/8-
25/8
26/8-
31/8
02/9-
08/9
09/9-
15/9
16/9-
22/9
23/9-
29/9
30/9-
06/10
7/10-
13/10
14/10
-
20/10
21/10
-
27/10
28/10
-3/11
4/11-
10/11
11/11
-
17/11
18/11
-
24/11
25/11
-
01/12
2/12-
8/12
9/12-
15/12
16/12
-
22/12
22/12
-
28/12
29/12
-
05/01
06/01
-
12/01
13/01
-
19/01
20/01
-
26/01
27/01
-
02/02
03/02
-
09/02
10/02
-
16/02
17/02
-
23/02
24/02
-
02/03
03/03
-
09/03
10/03
-
16/03
17/03
-
23/03
24/03
-
30/03
31/03
-06/4
07/4-
13/4
14/4-
20/4
21/4-
27/4
28/4-
04/5
05/5-
11/5
12/5-
18/5
19/5-
25/5
26/5-
01/6
02/6-
08/6
09/6-
15/6
16/6-
22/6
23/6-
29/6
30/6-
06/7
07/7-
13/7
14/7-
20/7
21/7-
27/7
28/7-
03/8
04/8-
10/8
Khãa 5
Biểu đồ học tập - Trang 2
Biểu đồ học tập - Người đăng: Nờ Tê A Byun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biểu đồ học tập 9 10 803