Ktl-icon-tai-lieu

Biễu mẫu _ Đoàn

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA     ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ 
MINH
    LCĐ KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
    Số:............../QĐ­ĐTN

        Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2014

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ĐàTHAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO
THANH NIÊN TRONG NĂM HỌC 2013 – 2014
        Danh sách đoàn viên đã tham gia tích cực trong Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên 
trong năm học 2013 – 2014 của Liên Chi Đoàn Khoa Điện Tử Viễn Thông. Cụ thể :

STT

Họ và tên

Lớp

Ghi chú

1

Phạm Thị Kim Ánh

13DT3

CTV BCH Liên Chi Đoàn

2

Trần Đức Hoàng

13DT3

CTV BCH Liên Chi Đoàn

3

Đinh Văn Lũy

13DT3

CTV BCH Liên Chi Đoàn

4

Hồ Việt Trung

13DT1

CTV BCH Liên Chi Đoàn

5

Đỗ Tấn Việt Quân

12DT3

Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn

6

Trần Phương Nhân

12DT2

CTV BCH Liên Chi Đoàn

7

Nguyễn Ngọc Sĩ

12DT4

CTV BCH Liên Chi Đoàn

8

Nguyễn Thị Ngọc Linh

12DT4

CTV BCH Liên Chi Đoàn

9

Nguyễn Thị Hoàng Anh

12DT4

Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn

10

Võ Thị Bích Phương

11DT2

Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn

11

Nguyễn Thị Giang

13DT3

Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn

12

Trần Thụy Ngọc Hằng

13DT2

Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn

13

Đỗ Hoàng Phúc

13ECE1

CTV BCH Liên Chi Đoàn

14

Nguyễn Thị Vân Quỳnh

12ECE

Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn

15

Đông Hải Nam

13DT1

Ủy Viên BCH Liên Chi Đoàn

16

Bạch Ngọc Tâm

13DT1

CTV BCH Liên Chi Đoàn

17

Nguyễn Xuân Bình

12DT2

CTV BCH Liên Chi Đoàn

18

Đặng Trung Nguyên

12DT2

CTV BCH Liên Chi Đoàn

19

Trần Hoàng Lộc

13ECE1

CTV BCH Liên Chi Đoàn

20

Lê Trung Phong

13DT2

CTV BCH Liên Chi Đoàn

21

Nguyễn Đức Tuấn

12DT3

CTV BCH Liên Chi Đoàn

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2014
TM.BCH LCĐ Khoa DTVT
Bí Thư

VÕ TUẤN MINH

...
ĐOÀN TR NG Đ I H C BÁCH KHOA ƯỜ ĐOÀN THANH NIÊN C NG S N H CHÍ
MINH
LCĐ KHOA ĐI N T VI N THÔNG
S :............../QĐ-ĐTN Đà N ng, ngày 16 tháng 10 năm 2014
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ĐÃ THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO
THANH NIÊN TRONG NĂM H C 2013 – 2014
Danh sách đoàn viên đã tham gia tích c c trong Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên
trong năm h c 2013 – 2014 c a Liên Chi Đoàn Khoa Đi n T Vi n Thông. C th :
STT H và tên L p Ghi chú
1 Ph m Th Kim Ánh 13DT3 CTV BCH Liên Chi Đoàn
2 Tr n Đ c Hoàng 13DT3 CTV BCH Liên Chi Đoàn
3 Đinh Văn Lũy 13DT3 CTV BCH Liên Chi Đoàn
4 H Vi t Trung 13DT1 CTV BCH Liên Chi Đoàn
5 Đ T n Vi t Quân 12DT3 y Viên BCH Liên Chi Đoàn
6 Tr n Ph ng Nhân ươ 12DT2 CTV BCH Liên Chi Đoàn
7 Nguy n Ng c Sĩ 12DT4 CTV BCH Liên Chi Đoàn
8 Nguy n Th Ng c Linh 12DT4 CTV BCH Liên Chi Đoàn
9 Nguy n Th Hoàng Anh 12DT4 y Viên BCH Liên Chi Đoàn
10 Võ Th Bích Ph ng ươ 11DT2 y Viên BCH Liên Chi Đoàn
11 Nguy n Th Giang 13DT3 y Viên BCH Liên Chi Đoàn
12 Tr n Th y Ng c H ng 13DT2 y Viên BCH Liên Chi Đoàn
13 Đ Hoàng Phúc 13ECE1 CTV BCH Liên Chi Đoàn
14 Nguy n Th Vân Qu nh 12ECE y Viên BCH Liên Chi Đoàn
15 Đông H i Nam 13DT1 y Viên BCH Liên Chi Đoàn
16 B ch Ng c Tâm 13DT1 CTV BCH Liên Chi Đoàn
Biễu mẫu _ Đoàn - Trang 2
Biễu mẫu _ Đoàn - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biễu mẫu _ Đoàn 9 10 800