Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu CV

Được đăng lên bởi Con Thỏ Trắng Cóbộlôngđenthui
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1021 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỜ KHAI THÔNG TIN ỨNG VIÊN

( Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, không chỉnh sửa
cột dòng, định dạng và bất cứ thông tin nào của biểu mẫu)

Vị trí ứng tuyển:

BM-NS-3k
LSĐ: 01

Mã vị trí:

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và Tên ứng viên:

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Quê quán:

Email:

Điện thoại:

Ả

Công việc mong muốn:
Mục tiêu nghề nghiệp:
Mức lương mong muốn
Giới tính:

Nơi ở hiện tại:

CMT:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Chiều cao:

Cân nặng:

Bệnh mãn tính

Tình trạng hôn nhân:

Nghề nghiệp vợ/chồng:

Thành phần gia đình:
STT

Họ và tên

Quan hê

Năm sinh

Nghề nghiêp

II. TRÌNH ĐÔ
1. Trình độ chuyên môn
Trình độ:

Chuyên ngành:

Đơn vị đào tạo:

Năm tốt nghiệp:

Xếp loại:

2. Ngoại Ngư
Tiếng Anh:

Tiếng Trung:

Tiếng Nhật:

Khác:

G

Chứng chỉ ngoại ngữ được cấp:
3. Tin học
Word

Exel:

Powerpoint:

Acess:

Một số phần mềm có thể sử dụng:
Chứng chỉ tin học được cấp:
III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC.
Số năm kinh nghiệm làm việc:
ST
T

Số năm làm việc ở vị trí tương đương:

Thời gian làm viêc
Tên công ty

Từ

1

2
3
Mô tả các công việc đã từng làm:

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN
Ưu điểm:

Đến

Vị trí công viêc
đảm nhận

Mức lương
trước khi
nghỉ

Lý do nghỉ viêc

Người tham
khảo

Nhược điểm

Sở thích:

Năng khiếu:

Tôi xin cam đoan lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm
trước ban tuyển dụng của công ty
Tờ khai trên được lập ngày :

Người trình bày

Tôi biết thông tin tuyển dụng qua:
Nafoods rất cảm ơn bạn đã tham gia ứng tuyển!
Vui lòng gửi tờ khai này tới Email tuyển dụng của công ty: careers@nafoods.com.vn

BM-NS-3k
LSĐ: 01

Ảnh 3x4

Chưa kết hôn
Đã kết hôn
Đã li hôn

Ghi chu

Khá

Trung bình
Yếu
Không biết

Số điên thoại

ệm

Nam
Nữ

ết hôn
hôn

Trên Thạc si
Ki sư
Cử nhân
Cao đẳng
Trung cấp
Trung cấp nghề
Sơ cấp
THPT
THCS
Tiểu học

ình

Thành Thạo
Khá
Trung bình
Yếu

biết

Không biết

Thành thao

Khá
Trung bình
Không biết

Ngoại ngữ:
Cao cấp
Trung cấp
Sơ cấp
Không biết

Tin học
Thành thạo
Khá
Trung bình
Yếu
Không biết

TT

Ngày nộp
hồ sơ

12/30/1899

Tình
trạng

Vị trí tuyển dụng

0

Họ tên

0

Giới tính Ngày sinh

0

0

0

Quê quán

0

Số điện
thoại

Địa chỉ

0

Công việc
mong
muốn

Email

0

0

0

Nơi làm
việc
mong
muốn

0

Mức
lương
mong
muốn

0

Trình độ

0

Chuyên
ngành

Số năm
kinh
nghiệm

Đơn vị
đào tạo

0

0

Ngư...
 




 !"#$ %&'
()*
+,-
./+ ),)0
1 2+3
 *"4),)0
56 47+-
.  83 4 83
.2 ,
.9: ;+)
<-/9
2+3=> ?
3@A<
    

!"#$

<AB .
4A,-, C)0+3 DE3*,-

EF E EG H' 
%&'()*
   !"#$%&'()*+
 $&,$-./ 0  -+.1%2
;IJIK
LJMN
Biểu mẫu CV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu mẫu CV - Người đăng: Con Thỏ Trắng Cóbộlôngđenthui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Biểu mẫu CV 9 10 384