Ktl-icon-tai-lieu

Biểu Mẫu GTGT2014

Được đăng lên bởi Trang Ginj
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT)
(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Kỳ tính thuế: Tháng 04 năm 2014
Lần đầu: X
Mã số thuế:

0102065542

Tên người nộp thuế:

CÔNG TY TNHH ĐIỂM SÁNG VIỆT

Tên đại lý thuế (nếu có):
Mã số thuế đại lý:
0

Gia hạn

Trường hợp được gia hạn:
STT

CHỈ TIÊU

GIÁ TRỊ HHDV

A

Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")

B

Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

C

Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước

I

Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ

1

Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào

2

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

II

Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ

1

Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT

[26]

2

Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT
([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33])

[27]

a

Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%

[29]

b

Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%

[30]

c

Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%

[32]

3

Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra
([34] = [26] + [27]; [35] = [28])

[34]

III

Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])

IV

Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

[21] 0

[23]

1

Điều chỉnh giảm

2

Điều chỉnh tăng

V

Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh

VI

Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:

1

Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39]≥ 0)

2

Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của
hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế

3

Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])

4

Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0)

4.1

Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn

4.2

Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])

Nhân viên đại lý thuế
Họ và tên
Chứng chỉ hành nghề số

IÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT)
khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
Kỳ tính thuế: Tháng 04 năm 2014
Bổ sung lần thứ:

GIÁ TRỊ HHDV

THUẾ GTGT

0
[22]

419,786,990

0 [24]

0

[25]

0

0 [28]

0

0

0
0

[31]

0

0

[33]

0

0 [35]

0

[36]

0

[37]

0

[38]

0

[39]

0

[40a]

0

[40b]

0

[40]

0

[41]

419,786,990

[42]

0

[43]

419,786,990

ng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh

2]+[37]-[38] - [39]≥ 0)

ng) được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của

38]...
Kỳ tính thuế: Tháng 04 năm 2014
Lần đầu: X
Mã số thuế:
0102065542
Tên người nộp thuế:
CÔNG TY TNHH ĐIỂM SÁNG VIỆT
Tên đại lý thuế (nếu có):
Mã số thuế đại lý:
0
Gia hạn
Trường hợp được gia hạn:
STT CHỈ TIÊU
GIÁ TRỊ HHDV
A Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21]
0
B
Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
C
Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước
I
Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ
1 Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào [23]
2
Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này
II
Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ
1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26]
2 [27]
a Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]
b Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30]
c Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32]
3 [34]
III
Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])
IV
Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước
1
Điều chỉnh giảm
2
Điều chỉnh tăng
V
Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh
VI
Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:
1
Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39]≥ 0)
2
3
Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])
4
Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0)
4.1
Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn
4.2
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT)
(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT
([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33])
Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra
([34] = [26] + [27]; [35] = [28])
Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của
hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế
Biểu Mẫu GTGT2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu Mẫu GTGT2014 - Người đăng: Trang Ginj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Biểu Mẫu GTGT2014 9 10 199