Ktl-icon-tai-lieu

Biểu tổng hợp ĐVTN Đăng ký học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi lovantao1988
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU TỔNG HỢP ĐVTN THAM GIA ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, XÂY DỰNG GIÁ TRỊ
HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI CỦA CHI
ĐOÀN NẬM LÒ.
1. Lý Văn Minh
2. Tẩn A Đèm
3. Phàn A Bình
4. Tẩn A Chạch
5. Phàn A Sái
6. Tẩn A Bình

BIỂU TỔNG HỢP ĐVTN THAM GIA ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, XÂY DỰNG GIÁ TRỊ
HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI CỦA CHI
ĐOÀN TÀ TỦ I.
1. Lù Văn Dim
2. Lò Thị Bay
3. Lò Văn Biên
4. Vì Văn Khươn
5. Cà Thị Mai
6. Lò Văn Kin
7. Cà Văn Đoàn
8. Cà Văn Sỹ
9. Cà Văn Dươn

BIỂU TỔNG HỢP ĐVTN THAM GIA ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, XÂY DỰNG GIÁ TRỊ
HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI CỦA CHI
ĐOÀN TÀ TỦ II.
STT

Họ Và Tên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Lò Văn Khoi
Lò Văn Thin
Cà Văn Tiếc
Đào Văn Chương
Lò thị Doải
Cà Thị Lăng
Lò Văn Hiếng
Cà Văn Ướn
Cà Văn Nem
Cà Văn Ngươm
Lò Văn Xoai
Lò Thị Thủy
Cà Văn Xươm
Đào Văn Thiêm
Cà Văn Thiên
Lò Văn Khiên
Lò Văn Dịnh
Cà Văn Úi
Cà Văn Dươm
Đào văn Tân
Lò Văn Khoi
Lò Thị Duyên
Lò Văn Phức
Lò Văn Hoàng

Năm Sinh
Nam
Nữ
1991
1988
1986
1990
1990
1992
1988
1992
1994
1990
1987

Dân Tộc

Chức Vụ

Thái

BTCĐ
ĐV

...
BIỂU TỔNG HỢP ĐVTN THAM GIA ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, XÂY DỰNG GIÁ TRỊ
HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI CỦA CHI
ĐOÀN NẬM LÒ.
1. Lý Văn Minh
2. Tẩn A Đèm
3. Phàn A Bình
4. Tẩn A Chạch
5. Phàn A Sái
6. Tẩn A Bình
Biểu tổng hợp ĐVTN Đăng ký học tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Biểu tổng hợp ĐVTN Đăng ký học tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: lovantao1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biểu tổng hợp ĐVTN Đăng ký học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 408