Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi Le Ngoc Huy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD& ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRUNG TÂM GDTX-HN NAM ĐÔNG

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/KH-THPTPĐL

Nam Đông, ngày 10 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014 – 2015
--------------------------A. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: …………………………………
2. Ngày tháng năm sinh: …………….

Giới tính: …….

Năm vào ngành giáo dục: …

3. Trình độ chuyên môn: …………….
4. Tổ chuyên môn: ………………
5. Chức vụ: ……………………
6. Nhiệm vụ được phân công:
- Chủ nhiệm …………………..
- Giảng dạy các lớp: ………………………..
- Nhiệm vụ khác: ………………………..
B. Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015:
Thực hiện Kế hoạch số: 1382/KH-SGDĐT-GDCN&TX, ngày 24/06/2014
của Sở giáo dục và đào tạo về việc ban hành kế hoạch dưỡng thường xuyên giáo
viên mầm non, phổ thông và thường xuyên năm học 2014-2015;
Thực hiện công văn số: 204/SGDĐT-GDCN&TX, ngày 13/2/2014 của Sở
giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và thường xuyên năm học 2013-2014;
Thực hiện Kế hoạch số: ……/KH-THPTPĐL, ngày 10/09/2014 của Hiệu
trưởng trường THPT Phan Đăng Lưu về việc ban hành hướng dẫn kế hoạch dưỡng
thường xuyên năm học 2014-2015;
Tôi xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2014-2015 như sau:
I- Mục tiêu:…………………………………………………………
II-Nội dung tự bồi dưỡng năm học 2014-2015.
a. Nội dung bồi dưỡng 1:

- Nội dung: Công tác chủ nhiệm lớp.
- Thời lượng: 30 tiết
- Hình thức, thời gian học:
.................................................................................
b. Nội dung bồi dưỡng 2:
- Nội dung: Bồi dưỡng chính trị đầu năm học và các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 có liên quan..
- Thời lượng: 30 tiết
- Hình thức, thời gian học:
.................................................................................
c. Nội dung bồi dưỡng 3:
- Nội dung: Tăng cường sử dụng TBDH và ứng dụng CNTT trong dạy học,
gồm các mã mô đun:
- THPT 19: Dạy học với CNTT.
- Hình thức, thời gian học:
.................................................................................
III. Các biện pháp thực hiện:
.................................................................................
Trên đây là kế hoạch cá nhân về công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học
2014-2015.
Phú Vang, ngày tháng 09 năm 2014

TỔ TRƯỞNG CM

NGƯỜI LẬP

HIỆU TRƯỞNG

...
SỞ GD& ĐT THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GDTX-HN NAM ĐÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-THPTPĐL Nam Đông, ngày 10 tháng 09 năm 2014
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014 – 2015
---------------------------
A. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: ………………………………… Giới tính: …….
2. Ngày tháng năm sinh: ……………. Năm vào ngành giáo dục: …
3. Trình độ chuyên môn: …………….
4. Tổ chuyên môn: ………………
5. Chức vụ: ……………………
6. Nhiệm vụ được phân công:
- Chủ nhiệm …………………..
- Giảng dạy các lớp: ………………………..
- Nhiệm vụ khác: ………………………..
B. Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015:
Thực hiện Kế hoạch số: 1382/KH-SGDĐT-GDCN&TX, ngày 24/06/2014
của Sở giáo dục và đào tạo về việc ban hành kế hoạch dưỡng thường xuyên giáo
viên mầm non, phổ thông và thường xuyên năm học 2014-2015;
Thực hiện công văn số: 204/SGDĐT-GDCN&TX, ngày 13/2/2014 của Sở
giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và thường xuyên năm học 2013-2014;
Thực hiện Kế hoạch số: …/KH-THPTPĐL, ngày 10/09/2014 của Hiệu
trưởng trường THPT Phan Đăng Lưu về việc ban hành hướng dẫn kế hoạch ỡng
thường xuyên năm học 2014-2015;
Tôi xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2014-2015 như sau:
I- Mục tiêu:…………………………………………………………
II-Nội dung tự bồi dưỡng năm học 2014-2015.
a. Nội dung bồi dưỡng 1:
Bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: Le Ngoc Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên 9 10 836