Ktl-icon-tai-lieu

book1

Được đăng lên bởi Hiếu Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TT

xếp loại
giỏi
khá
tb
yếu

Họ và tên
2 MHC
4 CVC
6 HTY
1 LCT
3 TTH
5 NTL

Mã HS
a01
b02
b01
A01
a03
b04

Giới
nam
nam
nữ
nam
nữ
nữ

số lượng tổng học bổng
1 150000
0
0
0
0
0
0

BẢNG ĐIỂM HỌC SINH
ĐLT
ĐTH
ĐƯT
ĐTB
Học bổng Xếp loại
8.5
8.5
0
8.5 150000 giỏi
6
8.5
1 6.833333 100000
7.5
5
1 6.666667 100000
4
3
0 3.666667
0
5
7.5
1 5.833333
0
6
3
1
5
0
ĐTB điểm bình quân: 6.08333333333333
điểm bình quân cao nhất: 8.5
điểm trung bình thấp nhất: 3.66666666666667

Hạng

tb
1
2
3
6
4
5

8.5
6.833333
6.666667
3.666667
5.833333
5

Mã thuốc
GD100TN
KS30US
AT36FR
GD2JA
KS89EN
AT287JA
KS80US
GD2TN
KS324EN

Tên thuốc
Clorpromazin
Nimesuild
Clorpromazin
Doxycyciline
Nimesuild
Doxycyciline
Clorpromazin
Doxycyciline

Xuất xứ
Trong nước
Mỹ
Pháp
Nhật
Anh
Nhật
Mỹ
Trong nước
Anh

BẢNG THUỐC
Mã thuốc Tên thuốc
KS
Doxycyciline
AT
Nimesuild
GD
Clorpromazin

Mã QG
Tên QG

US
Mỹ

QUẢN LÍ CỬA HÀNG THUỐC SỐ 1
Số lượng
Đơn giá
Thuế
Giảm
100
550000
0.002
3300000
30
1300000
0.03
0
36
500000
0.04
0
2
650000
0.03
0
89
1000000
0.05
0
287
700000
0.04
0
80
1500000
0.05
0
2
550000
0.002
0
324
1000000
0.05
0

Trong nước
0.50%
0.30%
0.20%

FR
Pháp

BẢNG XUẤT XỨ
JA
Nhật

THUẾ
Ngoài nước

BẢN
Mỹ
5%
4%
3%

EN
Anh

1500000
600000
1300000

TN
Trong nước

Thành tiền
51810000
40170000
18720000
1339000
93450000
208936000
126000000
1102200
340200000
BẢNG ĐƠN GIÁ
Pháp
Anh
Nhật
Trong nước
1200000 1000000 800000 500000
500000 550000 700000 450000
1100000 710000 650000 550000

Clorpromazin
Doxycyciline
Nimesuild

Tổng tiền
54251200
228758200
94552200

...

          !"#
$  %&' %( )*+ )*+ & )*+ '+&&&& ,
- . &$ %( / )*+ ' /*)00000 '&&&&&
/ 1 &' 2 3*+ + ' /*/////3 '&&&&&
'  4&' %( - 0 & 0*/////3 &
0  %&0 2 + 3*+ ' +*)00000 &
+  &- 2 / 0 ' + &
56(789:;</*&)000000000000
56(789:;%"8=<)*+
56(>:788= 8=<0*/////////////3
? !"# @A!BC 8
, ' '+&&&&
D8E & &
 & &
F: & &
book1 - Trang 2
book1 - Người đăng: Hiếu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
book1 9 10 607