Ktl-icon-tai-lieu

Cách trích dẫn

Được đăng lên bởi Đức Tuấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3.1 Trình bày danh mục TLTK
3.1.1 Tài liệu nghiên cứu là sách
Tên, họ tác giả (năm xuất bản), tiêu đề sách, tên cơ quan/tổ chức, Nhà
xuất bản, địa điểm xuất bản.
Ví dụ:
Nguyễn Xuân Minh (2000), Phát triển hoạt động Logistics nhằm đẩy mạnh
xuất khẩu thủy sản, Trường Đại học Ngoại thương, Nhà Xuất bản Dân
Trí, Hà Nội.
- Danh mục tham khảo được sắp xếp theo thứ tự ABC.. của họ tác giả
- Cuốn sách do 1 tác giả viết thì được viết trước cuốn sách do tác giả này viết
cùng 1 tác giả khác.
Ví dụ:
Nguyễn Xuân Minh (2005)...
Nguyễn Xuân Minh và Phạm Hùng Cường (2005)...
- Mục tham khảo có cùng tên tác giả ở cùng thứ tự được sắp xếp tăng dần theo
thời gian
Ví dụ:
Nguyễn Thanh Hội và Nguyễn Thanh Nhuận (2000)...
Nguyễn Thanh Hội và Nguyễn Thanh Nhuận (2009)...
- Khi trích dẫn hai hoặc nhiều tài liệu của một tác giả trong cùng một năm.
Các chữ cái viết thường được đặt sau năm xuất bản. Các tài liệu được sắp
xếp theo thứ tự ABC…theo tên bài viết
Ví dụ:
Solomon (l983a), Aardvarks và Toadstools, ...
Solomon (l983b), Sustainable Agriculture, ...
- Toàn bộ các tác giả của một tài liệu cần được liệt kê đầy đủ; không viết
“cùng các tác giả khác” trong danh mục tham khảo
3.1.2 Tài liệu nghiên cứu là Báo chí
Họ, chữ cái đầu của tên (Năm đăng bài), “Tên bài báo”, Tên Tờ Báo
tuyển tập (số báo) (in nghiêng), những số trang được sử dụng tham
khảo.
Ví dụ:
McKenzie and Woodruff (2008), “Experimental Evidence on returns to
Capital and Access to Finance in Mexico”, World Bank Economic
Review 21 (1), 50-55.
3.1.3 Tài liệu nghiên cứu là bài viết hội thảo
Họ, chữ cái đầu của tên (Năm đăng bài), “Tên bài viết”, Tên Hội thảo,
Thời gian hội thảo, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, những trang được sử
dụng tham khảo.
Ví dụ:
Nguyen Xuan Minh (2011), “University-Industry Collaboration at Foreign
Trade University, Ho Chi Minh City Campus: Some directions and
solutions”, International Conference Proceedings of the Inovative
Partnerships between Universites and Private sector, September 2011,
Hanoi National University Publishing house, Hanoi, 39-47.
3.1.4 Tài liệu từ các nguồn khác

1

-

-

-

-

Trao đổi cá nhân: Mục này bao gồm thư từ, ghi nhớ, trao đổi điện thoại,
phỏng vấn và các hình thức khác của giao tiếp mà không phải là những tài
liệu được xuất bản. Đưa tên của người hội thoại và đưa những thông tin càng
xác thực càng tốt, bao gồm cả tên công việc và tổ chức.
Ví dụ:
Kane (2004), Economist, Mekong Economics, Personal Communication Conversation, Hanoi, April 23.
Những luận án (chưa được in thành ...
3.1 Trình bày danh mục TLTK
3.1.1 Tài liệu nghiên cứu là sách
- Tên, họ tác giả (năm xuất bản), tiêu đề sách, tên quan/tổ chức, Nhà
xuất bản, địa điểm xuất bản.
Ví dụ:
Nguyễn Xuân Minh (2000), Phát triển hoạt động Logistics nhằm đẩy mạnh
xuất khẩu thủy sản, Trường Đại học Ngoại thương, Nhà Xuất bản Dân
Trí, Hà Nội.
- Danh mục tham khảo được sắp xếp theo thứ tự ABC.. của họ tác giả
- Cuốn sách do 1 tác giả viết thì được viết trước cuốn sách do tác giả này viết
cùng 1 tác giả khác.
Ví dụ:
Nguyễn Xuân Minh (2005)...
Nguyễn Xuân Minh và Phạm Hùng Cường (2005)...
- Mục tham khảo có cùng tên tác giả ở cùng thứ tự được sắp xếp tăng dần theo
thời gian
Ví dụ:
Nguyễn Thanh Hội và Nguyễn Thanh Nhuận (2000)...
Nguyễn Thanh Hội và Nguyễn Thanh Nhuận (2009)...
- Khi trích dẫn hai hoặc nhiều tài liệu của một tác giả trong cùng một năm.
Các chữ cái viết thường được đặt sau năm xuất bản. c tài liệu được sắp
xếp theo thứ tự ABC…theo tên bài viết
Ví dụ:
Solomon (l983a), Aardvarks và Toadstools, ...
Solomon (l983b), Sustainable Agriculture, ...
- Toàn bộ các tác giả của một i liu cần được liệt đy đủ; không viết
“cùng các tác giả khác” trong danh mục tham khảo
3.1.2 Tài liệu nghiên cứu là Báo chí
- Họ, chữ cái đầu của n (m đăng i), “Tên bài báo”, Tên T Báo
tuyển tập (số báo) (in nghiêng), những số trang được sử dụng tham
khảo.
Ví dụ:
McKenzie and Woodruff (2008), “Experimental Evidence on returns to
Capital and Access to Finance in Mexico”, World Bank Economic
Review 21 (1), 50-55.
3.1.3 Tài liệu nghiên cứu là bài viết hội thảo
- Họ, chữ cái đầu của n (Năm đăng i), “Tên bài viết”, Tên Hội thảo,
Thời gian hội thảo, Nhà xuất bản, i xuất bản, những trang được s
dụng tham khảo.
Ví dụ:
Nguyen Xuan Minh (2011), “University-Industry Collaboration at Foreign
Trade University, Ho Chi Minh City Campus: Some directions and
solutions”, International Conference Proceedings of the Inovative
Partnerships between Universites and Private sector, September 2011,
Hanoi National University Publishing house, Hanoi, 39-47.
3.1.4 Tài liệu từ các nguồn khác
1
Cách trích dẫn - Trang 2
Cách trích dẫn - Người đăng: Đức Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cách trích dẫn 9 10 795