Ktl-icon-tai-lieu

Cách trình bày văn bản 2009

Được đăng lên bởi cuongck41-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Stt

Thành phần thể thức
và chi tiết trình bày

(1)
(2)
1 Tiêu đề
- Quốc hiệu
- Tiêu ngữ
- Dòng kẻ bên dưới
2 Tên cơ quan, tổ chức
- Tên cơ quan, tổ chức chủ
quản cấp trên trực tiếp
- Tên cơ quan, tổ chức
- Dòng kẻ bên dưới
3 Số, ký hiệu của văn bản

Loại chữ
(3)

Cỡ
chữ

Kiểu chữ

(4)

(5)

In hoa
12-13
In thường 13-14

In hoa
In hoa

12-13
12-13

In thường 13-14

Đứng, đậm
Đứng, đậm
Liền nét
Đứng
Đứng, đậm
Liền nét
Đứng

Ví dụ minh hoạ
Phông chữ : Times New Roman
(Bảng mã: VN Unicode)
(6)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

5
a

b

Địa danh và ngày, tháng,
năm ban hành văn bản
Tên loại và trích yếu nội
dung
Đối với văn bản có tên loại
- Tên loại văn bản
- Trích yếu nội dung
- Dòng kẻ bên dưới
Đối với công văn
Trích yếu nội dung

In thường 13-14

Nghiêng

In hoa
14-15
In thường 13-14

Đứng, đậm
Đứng, đậm

In thường 12-13

Đứng

(7)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

12
13

BỘ Y TẾ

13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

12

Số: 123 /… - …; Số: 123/QĐ-ĐHYDCT

Số: 123/ĐHYDCT
4

Cỡ chữ

13

Cần Thơ, ngày 21 tháng 12 năm 2009

13

BÁO CÁO
Nâng lương cho CBCC năm 2009

15
14

V/v Nâng lương cho CBCC năm 2009

13

2

Stt
Thành phần thể thức
và chivăn
tiếtbản
trình bày
6 Nội dung

a

b

7

8
a

Gồm phần, chương, mục,
điều, khoản, điểm
- Từ “phần”, “chương” và số
thứ tự của phần, chương
- Tiêu đề của phần, chương
- Từ “mục” và số thứ tự
- Tiêu đề của mục
- Điều
- Khoản
- Điểm
Gồm phần, mục, khoản, điểm
- Từ “phần” và số thứ tự
- Tiêu đề của phần
- Số thứ tự và tiêu đề của mục
- Khoản:
Trường hợp có tiêu đề
Trường hợp không có tiêu đề
- Điểm
Chức vụ, họ tên người ký
- Quyền hạn của người ký
- Họ tên của người ký
Nơi nhận
Từ “kính gửi” và tên cơ quan,
tổ chức, cá nhân
- Gửi một nơi

Loại chữ
Cỡ
chữ
In thường 13-14

Kiểu chữ
Đứng

In thường
In hoa
In thường
In hoa
In thường
In thường
In thường

14-15
13-14
14-15
13-14
13-14
13-14
13-14

Ví dụ minh hoạ

Năm 2009, Nhà trường thực hiện nâng lương
cho cán bộ công chức đủ niên hạn
quy định…

14

Đứng, đậm
Đứng, đậm
Đứng, đậm
Đứng, đậm
Đứng, đậm
Đứng
Đứng

Phần I
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
QUY ĐỊNH CHUNG
Mục 1
HÌNH THỨC VĂN BẢN
Điều 1. Các hình thức văn bản
1. Văn bản có tên (cá biệt)
a) Quyết định…

14
14
14
14
14
14
14

In thường
14
In hoa
13-14
In hoa
13-14

Đứng, đậm
Đứng, đậm
Đứng, đậm

Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN …..
I. NHỮNG KẾT QUẢ….

14
14
14

In thường 13-14
In thường 13-14
In thường 13-14

Đứng, đậm
Đứng
Đứng

1. Công tác đào tạo
1. Giải pháp tốt hơn…..
a) Đối v...
CÁCH TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Stt Thành phần thể thức
và chi tiết trình bày
Loại chữ Cỡ
chữ
Kiểu chữ Ví dụ minh hoạ
Phông chữ : Times New Roman
(Bảng mã: VN Unicode)
Cỡ chữ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Tiêu đề
- Quốc hiệu In hoa 12-13 Đứng, đậm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
12
- Tiêu ngữ In thường 13-14 Đứng, đậm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 13
- Dòng kẻ bên dưới Liền nét
2 Tên cơ quan, tổ chức
- Tên cơ quan, tổ chức chủ
quản cấp trên trực tiếp In hoa 12-13 Đứng
BỘ Y TẾ 13
- Tên cơ quan, tổ chức In hoa 12-13 Đứng, đậm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
12
- Dòng kẻ bên dưới Liền nét
3 Số, ký hiệu của văn bản In thường 13-14 Đứng Số: 123 /… - …; Số: 123/QĐ-ĐHYDCT
Số: 123/ĐHYDCT
13
4 Địa danh và ngày, tháng,
năm ban hành văn bản
In thường 13-14 Nghiêng
Cần Thơ, ngày 21 tháng 12 năm 2009 13
5 Tên loại và trích yếu nội
dung
a Đối với văn bản có tên loại
- Tên loại văn bản In hoa 14-15 Đứng, đậm
BÁO CÁO
15
- Trích yếu nội dung In thường 13-14 Đứng, đậm
Nâng lương cho CBCC năm 2009
14
- Dòng kẻ bên dưới
b Đối với công văn
Trích yếu nội dung In thường 12-13 Đứng V/v Nâng lương cho CBCC năm 2009 13
Cách trình bày văn bản 2009 - Trang 2
Cách trình bày văn bản 2009 - Người đăng: cuongck41-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cách trình bày văn bản 2009 9 10 69