Ktl-icon-tai-lieu

Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 02/ĐK-GCN
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
Ngày..… / ..… / ....…
Quyển số ……, Số thứ tự……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi: UBND ......................................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và
sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:………………….……;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / ………..
3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ....................................................................
..................................................................................................................................................
4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)
4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

- Thửa đất số: ………………..…….…;
- Tờ bản đồ số: ……………………....;
- Diện tích: ……..…...……............... m2
- …………………………….…………

- Thửa đất số: ………………..…….….;
- Tờ bản đồ số: ……………………....…;
- Diện tích: ……………...……..........m2
- …………………………….……….

5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)
(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Tên công trình: ……………….…………;
- Diện tích xây dựng: ............................. m2;
- ....................................................................
....................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 02/ĐK-GCN
PHẦN GHI CA NI NHẬN HỒ SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
Ngày..… / ..… / ....…
Quyển số ……, Số thứ tự……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: UBND ......................................................................
I. PHN KÊ KHAI CA NGƯI S DNG ĐT, CHỦ S HU TÀI SN GẮN LIN VỚI ĐT
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
(Kê khai theo đúng tên địa ch như trên GCN đã cấp. Trường hợp thay đổi thì ghi cả thông tin trước
sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)
2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:………………….……;
2.3. Ngày cấp GCN … / … / ………..
3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ....................................................................
..................................................................................................................................................
4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)
4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
- Thửa đất số: ………………..…….…;
- Tờ bản đồ số: ……………………....;
- Diện tích: ……..…...……............... m
2
- …………………………….…………
4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số: ………………..…….….;
- Tờ bản đồ số: ……………………....…;
- Diện tích: ……………...……..........m
2
- …………………………….……….
5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)
(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)
5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Tên công trình: ……………….…………;
- Diện tích xây dựng: ............................. m
2
;
- ....................................................................
......................................................................
......................................................................
.....................................................................
5.2. Thông tin có thay đổi:
- Tên công trình: …………………………;
- Diện tích xây dựng: ............................ m
2
;
- .....................................................................
......................................................................
......................................................................
...................................................................
6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)
(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)
6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
……………………………………………….;
……………………………………………….;
6.2. Thông tin có thay đổi:
……………………………………………….;
……………………………………………….;
7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)
(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)
Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Trang 2
Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 9 10 215