Ktl-icon-tai-lieu

Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm
(TTHC)
cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

4.

Lĩnh vực thống kê

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1.
Cá nhân, đơn vị có nhu cầu đến liên hệ tại
Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố (bộ phận Dịch vụ - phòng Tổ
chức Hành chính).
Bước 2.Đăng ký các ngày trong tuần (thứ hai đến thứ sáu, trừ các
ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước),
Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00
tại bộ phận Dịch vụ - phòng Tổ chức Hành chính. Đăng ký
theo đối tượng học khác nhau (dịch vụ chế biến thực phẩm và sản
xuất chế biến thực phẩm).
Bước 3.Đóng lệ phí học tại bộ phận tài chính (Phòng Kế hoạch Tổng
hợp). Nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an
toàn thực phẩm tại bộ phận Dịch vụ- phòng Tổ chức Hành
chính
Bước 4.Căn cứ vào ngày hẹn trên giấy hẹn, cá nhân và đơn vị đến
nhận giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm tại
bộ phận Dịch vụ - phòng Tổ chức Hành chính đối với người
đã thi đạt.

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

7.

Hồ sơ

8.

Thời hạn giải quyết

Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh- Sở Y tế

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: không
b) Số lượng hồ sơ:

(bộ)

3 tuần (tính từ lúc đăng ký học và có kết quả thi đạt)
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế Dự phòng
thành phố Hồ Chí Minh

9.

Cơ quan thực hiện TTHC

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức Hành chính –
Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

10.

Đối tượng thực hiện TTHC

12.

TTHC này có yêu cầu phải
hoàn thành mẫu đơn, mẫu
tờ khai không?

Cá nhân
Tổ chức
Có
Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai (trong ô dưới đây) và đính kèm
mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn
bản ban hành mẫu đơn, mẫu
tờ khai (trong ô dưới đây)
và đính kèm văn bản đó.

2
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1

Tên, số, ký hiệu văn bản
quy định mẫu đơn, mẫu tờ
khai 1

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2

Tên, số, ký hiệu văn bản
quy định mẫu đơn, mẫu tờ
khai 2

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (n)

Tên, số, ký hiệu văn ...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh- Sở Y tế
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm
cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
4. Lĩnh vực thống kê Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
5. Trình tự thực hiện
Bước 1. nhân, đơn vị nhu cầu đến liên hệ tại
Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố (bộ phận Dịch vụ - phòng Tổ
chức Hành chính).
Bước 2.Đăng ký các ngày trong tuần (thứ hai đến thứ sáu, trừ các
ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước),
Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00
tại bộ phận Dịch vụ - phòng Tổ chức Hành chính. Đăng
theo đối tượng học khác nhau (dịch vụ chế biến thực phẩm sản
xuất chế biến thực phẩm).
Bước 3.Đóng lệ phí học tại bộ phận tài chính (Phòng Kế hoạch Tổng
hợp). Nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an
toàn thực phẩm tại bộ phận Dịch vụ- phòng Tổ chức Hành
chính
Bước 4.Căn cứ vào ngày hẹn trên giấy hẹn, nhân đơn vị đến
nhận giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm tại
bộ phận Dịch vụ - phòng Tổ chức Hành chính đối với người
đã thi đạt.
6. Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
7. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: không
b) Số lượng hồ sơ: (bộ)
8. Thời hạn giải quyết 3 tuần (tính từ lúc đăng ký học và có kết quả thi đạt)
9. Cơ quan thực hiện TTHC
a) quan thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế Dự phòng
thành phố Hồ Chí Minh
b) quan hoặc người thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): không
c) quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức Hành chính
Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
10. Đối tượng thực hiện TTHC
Cá nhân
Tổ chức
12. TTHC này yêu cầu phải
hoàn thành mẫu đơn, mẫu
tờ khai không?
Nếu có, nêu tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai (trong ô dưới đây) đính kèm
mẫu đơn, mẫu tờ khai.
Nêu tên, số, hiệu văn
bản ban hành mẫu đơn, mẫu
tờ khai (trong ô dưới đây)
và đính kèm văn bản đó.
Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 9 10 379