Ktl-icon-tai-lieu

cấp phối bê tông

Được đăng lên bởi Người Vô Cảm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIẾT KẾ CẤP PHỐI CHO BÊ TÔNG
(MIX PROPORTION FOR CONCRETE)
I.Quy định vật liệu
1. Thành phần bê tông:
No

XM

1

7–
15%

Nước

Khí

16 – 21%

1 – 3%

Cốt liệu mịn
25 – 30%

Cốt liệu thô

Ghi chú

51 – 31%

Không bọt khí

2. Nước trộn cho bê tông (TCVN 302:2004)
• Không chứa váng dầu hoặc mỡ
• Tạp chất hữu cơ < 15mg/l
• Độ 4< PH<12.5
• Không có màu
•

2−

Hàm lượng muối hoà tan < 2000, SO4 < 600, Cl- <350, cặn không tan < 200 mg/l
Muối hoà
tan

Ion sunfat

Ion Clo

Cặn không
tan

1. Nước trộn BT và vữa cho kết
cấu bê tông ƯST

2000

600

350

20

2. Nước trộn BT và vữa cho kết
cấu bê tông thường

5000

2700

1200

200

10.000

2.700

3.500

300

5.000

2.700

1.200

500

30.000

2.700

20.000

500

1.000

500

350

500

Mục đích sử dụng

3. Nước trộn bê tông không cốt
thép
4. Nước rửa cốt liệu và bảo dưỡng
BT có yêu cầu trang trí bề mặt
5. Nước bảo dưỡng BT không yêu
cầu trang trí bề mặt
6. Nước tưới mạch ngừng

3. Cát dùng cho bê tông (TCVN 1770:1986)
Mức theo nhóm cát
Tên các chỉ tiêu
1. Module độ lớn
2. Khối lượng thế tích xốp
3. % KL lượng hạt < 0,14
mm, không lớn hơn
4. Vùng

To

Vừa

Nhỏ

Rất nhỏ

2,5 < đến 3,3
≥1400
10

2 đến 2,5
≥ 1300
10

1 đến <2
≥ 1200
20

0,7 đến <1
≥ 1150
35

Vùng 1

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Tên các chỉ tiêu
1. Sét, á sét, các tạp chất ở dạng
cục
2. Lượng hạt trên 5 mm, tính
bằng KL cát, không lớn hơn
3. Hàm lượng muối sulfate,
sulfite theo SO3,không lớn hơn
4. Hàm lượng mica, tính bằng %
KL cát, không lớn hơn
5. Hàm lượng bụi, bùn, sét, tính
bằng % KL cát, không lớn hơn.
6. Hàm lượng tạp chất hữu cơ
thử theo phương pháp so màu,
màu cảu dung dịch trên cát
không sẫm hơn

Mức theo mác bê tông (%)
< 75
150 – 200
>200
Không
Không
Không
10

10

10

1

1

1

1,5

1

1

5

3

3

mẫu hai

mẫu hai

mẫu chuẩn

4. Tính công tác của bê tông
Tính công tác ( tính dễ tạo hình) nó biểu thị khả năng lấp đầy khuôn nhưng vẫn đảm bảo độ đồng nhất
trong một điều kiện đầm nén nhất định.
Để đánh giá tính công tác, người ta sử dụng 3 chỉ tiêu: độ lưu động, độ giữ nước, và độ cứng.
Độ lưu động:
9 Là chỉ tiêu quan trọng nhất của hỗn hợp bê tông
9 Nó đánh giá khả năng dễ chảy của hỗn hợp bê tông
9 Được xác định bằng độ sụt
9 Nếu độ sụt bằng không thì tính công tác đặc trưng bằng độ cứng
5. Các yếu tố ảnh tính công tác
Lượng nước nhào trộn
• Lượng nước tạo hồ xi măng
• Lượng nước dùng cho cốt liệu ( độ cần nước)
Loại và lượng xi măng
• Lượng nước tiêu chuẩn
• Độ mịn
• Thời gian ninh kết
Lượng vữa xi măng: (hồ xi măng + cát): để bao bọc cốt liệu lớn (đá)
...
THIT K CP PHI CHO BÊ TÔNG
(MIX PROPORTION FOR CONCRETE)
I.Quy định vt liu
1. Thành phn bê tông:
No XM Nước Khí Ct liu mn Ct liu thô Ghi chú
1 7
15%
16 – 21% 1 – 3% 25 – 30% 51 – 31% Không bt khí
2. Nước trn cho bê tông (TCVN 302:2004)
Không cha váng du hoc m
Tp cht hu cơ < 15mg/l
Độ 4< PH<12.5
Không có màu
Hàm lượng mui hoà tan < 2000,
2
4
SO < 600, Cl
-
<350, cn không tan < 200 mg/l
Mc đích s dng
Mui hoà
tan
Ion sunfat Ion Clo
Cn không
tan
1. Nước trn BT và va cho kết
cu bê tông ƯST
2000 600 350 20
2. Nước trn BT và va cho kết
cu bê tông thường
5000 2700 1200 200
3. Nước trn bê tông không ct
thép
10.000 2.700 3.500 300
4. Nước ra ct liu và bo dưỡng
BT có yêu cu trang trí b mt
5.000 2.700 1.200 500
5. Nước bo dưỡng BT không yêu
cu trang trí b mt
30.000 2.700 20.000 500
6. Nước tưới mch ngng
1.000 500 350 500
3. Cát dùng cho bê tông (TCVN 1770:1986)
Tên các ch tiêu
Mc theo nhóm cát
To Va Nh Rt nh
1. Module độ ln
2. Khi lượng thế tích xp
3. % KL lượng ht < 0,14
mm, không ln hơn
4. Vùng
2,5 < đến 3,3
1400
10
Vùng 1
2 đến 2,5
1300
10
Vùng 1
1 đến <2
1200
20
Vùng 2
0,7 đến <1
1150
35
Vùng 3
cấp phối bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấp phối bê tông - Người đăng: Người Vô Cảm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
cấp phối bê tông 9 10 729