Ktl-icon-tai-lieu

Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp do hết thời hạn hoạt động mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập do vi phạm quy định pháp luật của Việt Nam).

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu TB-2. Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN...........................(ghi tên theo Giấy phép)
Kính gửi: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):....................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):...............................................................................................................
Quốc tịch của thương nhân:.........................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ............................................
Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:............................................................................................
Do:......................................................cấp ngày.......tháng........năm........tại................................................
Xin thông báo đã thực hiện đầy đủ việc thanh toán các khoản nợ và hoàn thành các nghĩa vụ có
liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của:
Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện trong Giấy
phép) .............................................................................................................................................................
.........
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong đơn đề
nghị) ……………………………................................................................................................................
Tên viết tắt: (nếu có)………………………………....................................................................................
Do……………………………………cấp ngày: ........ tháng…..... năm…….............................................
Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày.....…tháng…...........năm......................................
Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa điểm đặt Văn phòng đại diện theo Giấy phép) ………………
Điện thoại: …………………………..Fax:………………………………..................................................
Email: (nếu có)………………………………..………….............................................……………..........
Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông
báo này.
Các tài liệu kèm theo
1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh.
2. Giấy biên nhận của cơ quan...
Mu TB-2. Thông báo chm dt hot đng ca Văn phòng đi din
THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN...........................(ghi tên theo Giấy phép)
Kính gửi: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):....................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):...............................................................................................................
Quốc tịch của thương nhân:.........................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ............................................
Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:............................................................................................
Do:......................................................cấp ngày.......tháng........năm........tại................................................
Xin thông báo đã thực hiện đầy đủ việc thanh toán các khoản nợ hoàn thành các nghĩa vụ
liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của:
Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện trong Giấy
phép) .............................................................................................................................................................
.........
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong đơn đề
nghị) ……………………………................................................................................................................
Tên viết tắt: (nếu có)………………………………....................................................................................
Do……………………………………cấp ngày: ........ tháng…..... năm…….............................................
Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày.....…tháng…...........năm......................................
Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa điểm đặt Văn phòng đại diện theo Giấy phép) ………………
Điện thoại: …………………………..Fax:………………………………..................................................
Email: (nếu có)………………………………..………….............................................……………..........
Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông
báo này.
Các tài liệu kèm theo
1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh.
2. Giấy biên nhận của quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn
phòng đại diện/Chi nhánh hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo.
3. Bản sao giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài
chính với Nhà nước Việt Nam.
Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (1)
Ghi chú:
(1) Trong trường hợp thương nhân không dấu, đơn phải kèm theo văn bản của quan
thẩm quyền nơi thương nhân đăng thành lập chứng thực chữ của người đại diện
thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự
dịch ra tiếng Việt.
Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp do hết thời hạn hoạt động mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập do vi phạm quy định pháp luật của Việt Nam). - Trang 2
Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp do hết thời hạn hoạt động mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập do vi phạm quy định pháp luật của Việt Nam). - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp do hết thời hạn hoạt động mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập do vi phạm quy định pháp luật của Việt Nam). 9 10 327