Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ thị liên tịch 152012CTLTBGTVTCĐGT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
------Số: 4648/LĐTBXH-LĐTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

V/v: tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

Kính gửi: Công ty Tem
(14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 799/TEM-TCHC ngày 22/11/2012 của Công ty Tem về tiền lương làm căn
cứ tính trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến
như sau:
1/ Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và tiền lương thì tiền
lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc và tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính
bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền lương cấp bậc,
chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).
2/ Theo quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản
lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu
100% vốn điều lệ thì Công ty Tem là đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
thuộc đối tượng áp dụng thang, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP
ngày 14/12/2004 của Chính phủ làm cơ sở để thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao
động, đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ (kể cả chế độ trợ cấp
thôi việc) đối với người lao động. Các mức lương trong thang lương, bảng lương ban hành kèm
theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên được xác định bằng hệ số lương nhân với mức
lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định
của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL .BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Tống Thị Minh

...
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4648/LĐTBXH-LĐTL
V/v: tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: Công ty Tem
(14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)
Trả lời công văn số 799/TEM-TCHC ngày 22/11/2012 của Công ty Tem về tiền lương làm căn
cứ tính trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến
như sau:
1/ Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và tiền lương thì tiền
lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc và tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính
bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền lương cấp bậc,
chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).
2/ Theo quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản
lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu
100% vốn điều lệ thì Công ty Tem là đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
thuộc đối tượng áp dụng thang, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP
ngày 14/12/2004 của Chính phủ làm cơ sở để thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao
động, đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ (kể cả chế độ trợ cấp
thôi việc) đối với người lao động. Các mức lương trong thang lương, bảng lương ban hành kèm
theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên được xác định bằng hệ số lương nhân với mức
lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định
của Nhà nước./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL .BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Chỉ thị liên tịch 152012CTLTBGTVTCĐGT - Trang 2
Chỉ thị liên tịch 152012CTLTBGTVTCĐGT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chỉ thị liên tịch 152012CTLTBGTVTCĐGT 9 10 765