Ktl-icon-tai-lieu

CHỈ THỊ Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
________

Số: 11/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh
___________
Nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã có nhiều cố gắng và
đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Đại
đa số học sinh đã cố gắng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nếp sống, phấn đấu trở
thành những học sinh thanh lịch, văn minh. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học
sinh chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nếp sống. Một số học sinh
có hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông, về văn minh trật tự đô thị, có
hành vi ứng xử trái nếp sống văn hóa trong gia đình và nơi công cộng. Cá biệt có
trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy chuẩn đạo đức xã hội.
Thực hiện Điều lệ trường phổ thông, Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày
29/9/2006 của UBND Thành phố triển khai Chương trình số 08-CT/TU ngày
04/8/2006 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội
thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, Ủy ban
nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ thị:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đoàn thể của Thành
phố, UBND quận huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học:
- Có biện pháp hiệu quả tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp
sống thanh lịch, văn minh cho học sinh trong các trường học của Thành phố Hà
Nội, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, tính văn hóa trong ngôn
ngữ và hành động cho học sinh. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, tự kiểm tra,
đánh giá việc thực hiện tại các trường học.
- Khẩn trương biên tập, hoàn thiện Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh
lịch - văn minh” cho học sinh Hà Nội đảm bảo chất lượng; tổ chức thật tốt việc
tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy cho học sinh sau khi Bộ tài liệu được phê duyệt,
bằng nhiều hình thức có hiệu quả.
- Có biện pháp xây dựng quan hệ thầy trò, bạn bè trong sáng, bền chặt; ngăn
ngừa, phát hiện và giải quyết kịp thời mâu thuẫn giữa các cá nhân học sinh trong
và ngoài nhà trường, tránh để xảy ra mất đoàn kết dẫn đến xung khắc, gây gổ; Xử
lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định pháp luật
và điều lệ nhà trường.

2

- Xây dựng và triển khai thực hiện đề án Giáo dục kết hợp ba môi trường:
Gia đình - nhà trường - xã hội đối với học sinh các cấp học, ngành học.
- Duy trì và đẩy mạnh các cuộc vận động xây dựng “Nhà ...
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________
Số: 11/CT-UBND Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010
CHỈ THỊ
Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh
___________
Nhiều năm qua, ngành Giáo dục Đào tạo Thủ đô đã nhiều cố gắng và
đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Đại
đa s học sinh đã cố gắng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nếp sống, phấn đấu trở
thành những học sinh thanh lịch, văn minh. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học
sinh chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nếp sống. Một số học sinh
hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông, về văn minh trật tự đô thị,
hành vi ứng xử trái nếp sống văn hóa trong gia đình nơi công cộng. biệt
trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy chuẩn đạo đức xã hội.
Thực hiện Điều lệ trường phổ thông, Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày
29/9/2006 của UBND Thành phố triển khai Chương trình số 08-CT/TU ngày
04/8/2006 của Thành ủy Nội về “Phát triển văn hóa, y dựng người Nội
thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, Ủy ban
nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ thị:
1. Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đoàn thể của Thành
phố, UBND quận huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học:
- biện pháp hiệu quả tăng cường giáo dục pháp luật đạo đức, nếp
sống thanh lịch, văn minh cho học sinh trong các trường học của Thành phố
Nội, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, tính văn hóa trong ngôn
ngữ hành động cho học sinh. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, tự kiểm tra,
đánh giá việc thực hiện tại các trường học.
- Khẩn trương biên tập, hoàn thiện Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh
lịch - văn minh” cho học sinh Nội đảm bảo chất lượng; tổ chức thật tốt việc
tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy cho học sinh sau khi Bộ tài liệu được phê duyệt,
bằng nhiều hình thức có hiệu quả.
- Có biện pháp xây dựng quan hệ thầy trò, bạn bè trong sáng, bền chặt; ngăn
ngừa, phát hiện giải quyết kịp thời mâu thuẫn giữa các nhân học sinh trong
ngoài nhà trường, tránh để xảy ra mất đoàn kết dẫn đến xung khắc, gây gổ; Xử
nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định pháp luật
và điều lệ nhà trường.
CHỈ THỊ Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh - Trang 2
CHỈ THỊ Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHỈ THỊ Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh 9 10 295