Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng nhiệm vụ của Kho Bạc NN tỉnh

Được đăng lên bởi minhlacaigai
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Số : 164/QĐ-KBNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của các phòng thuộc KBNN tỉnh

TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết
định số 747KB/QĐ/TCCB ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Tổng Giám đốc Kho
bạc Nhà nước quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các
phòng thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Nguyễn Thị Nhơn

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc KBNN tỉnh
/QĐ-KBNN ngày
/ /2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số
của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước)
Các phòng là các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (KBNN tỉnh), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc
KBNN tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định tại Quyết định sô 362/QĐ-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể
như sau:
I. NHIỆM VỤ

Điều 1. Phòng Tổng hợp
1. Tham mưu, giúp Giám đốc KBNN tỉnh trong việc:
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của KBNN tỉnh; là đầu mối
đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện
c...
B TÀI CHÍNH
KHO BC NHÀ NƯỚC
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
S : 164/QĐ-KBNN
Hà Ni, ngày 17 tháng 3 năm 2010
QUYT ĐỊNH
Quy định nhim v, quyn hn và cơ cu t chc
ca các phòng thuc KBNN tnh
TNG GIÁM ĐỐC KHO BC NHÀ NƯỚC
Căn c Ngh định s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 ca
Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn cơ cu t chc ca
B Tài chính;
Căn c Quyết định s 108/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2009 ca
Th tướng Chính ph quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn cơ cu t
chc ca Kho bc Nhà nước trc thuc B Tài chính;
Căn c Quyết định s 362/QĐ-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2010 ca B
trưởng B Tài chính quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t
chc ca Kho bc Nhà nước tnh, thành ph trc thuc Trung ương;
Theo đề ngh ca V trưởng V T chc cán b,
QUYT ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định y Quy đnh nhim v, quyn
hn cơ cu t chc ca các phòng thuc Kho bc Nhà nước tnh, thành ph
trc thuc Trung ương.
Điu 2. Quyết định y hiu lc thi hành k t ngày ký. Bãi b Quyết
định s 747KB/QĐ/TCCB ngày 24 tháng 12 năm 2003 ca Tng Giám đốc Kho
bc Nhà nưc quy định v nhim v, quyn hn cơ cu t chc ca các
phòng thuc Kho bc Nhà nước tnh.
Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tnh, thành ph trc thuc Trung ương
Th trưởng các đơn v thuc Kho bc Nhà nước chu trách nhim thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhn
: TNG GIÁM ĐỐC
- Như Điu 2;
- B Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.
(đã ký)
Nguyn Th Nhơn
Chức năng nhiệm vụ của Kho Bạc NN tỉnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng nhiệm vụ của Kho Bạc NN tỉnh - Người đăng: minhlacaigai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chức năng nhiệm vụ của Kho Bạc NN tỉnh 9 10 771