Ktl-icon-tai-lieu

Chứng nhận cổ đông

Được đăng lên bởi hoangphuc-phuc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÙNG NHAÄN COÅ ÑOÂNG
Soá: 01/CNCÑ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO VIỆT (Đại diện: NGUYỄN BÁ TRUNG HIẾU)

Mã số doanh nghiệp: 0101593645
Ngày cấp: 30/12/2013

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 15 ngách 22 ngõ 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống
Đa, Hà Nội

***Soá voán goùp: 5.280.000.000 VND năm tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng
Trong ñoù:
Hieän kim: 5.280.000.000 VND
Tỷ lệ: 44%
(năm tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng)
* Coå phaàn phoå thoâng
: 528.000 coå phaàn
 Coå phaàn öu ñaõi bieåu quyeát: 0 coå phaàn
 Coå phaàn öu ñaõi coå töùc
: 0 coå phaàn
Hieän vaät: 0 VND
Ngaøy goùp voán………./………./ 20…..
Laø coå ñoâng cuûa coâng ty, ñöôïc höôûng moïi quyeàn lôïi cuõng nhö
nghóa vuï ñoái vôùi coâng ty theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh.
TP.HCM, ngaøy………./………./ 20…..
Chöõ kyù coå ñoâng
Ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa coâng ty
(Kyù teân & ñoùng daáu)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO VIỆT
(Đại diện: NGUYỄN BÁ TRUNG HIẾU)

TRẦN VĂN TRỌNG

...
CHÖÙNG NHAÄN COÅ ÑOÂNG
Soá: 01/CNCÑ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO VIỆT (Đại diện: NGUYỄN BÁ TRUNG HIẾU)
Mã số doanh nghiệp: 0101593645
Ngày cấp: 30/12/2013 Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 15 ngách 22 ngõ 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống
Đa, Hà Nội
***Soá voán goùp: 5.280.000.000 VND năm tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng
Trong ñoù:
Hieän kim: 5.280.000.000 VND Tỷ lệ: 44%
(năm tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng)
* Coå phaàn phoå thoâng : 528.000 coå phaàn
Coå phaàn öu ñaõi bieåu quyeát: 0 coå phaàn
Coå phaàn öu ñaõi coå töùc : 0 coå phaàn
Hieän vaät: 0 VND
Ngaøy goùp voán………./………./ 20…..
Laø coå ñoâng cuûa coâng ty, ñöôïc höôûng moïi quyeàn lôïi cuõng nhö
nghóa vuï ñoái vôùi coâng ty theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh.
TP.HCM, ngaøy………./………./ 20…..
Chöõ kyù coå ñoâng Ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa coâng ty
(Kyù teân & ñoùng daáu)
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO VIỆT TRẦN VĂN TRỌNG
(Đại diện: NGUYỄN BÁ TRUNG HIẾU)
Chứng nhận cổ đông - Người đăng: hoangphuc-phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chứng nhận cổ đông 9 10 706