Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình công tác dân vân năm 2014

Được đăng lên bởi chungnguyen158320
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG ỦY XÃ TÂN LIỄU
KHỐI DÂN VẬN
*
số 02 - CTr/KDVĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Tân Liễu, Ngày 15 tháng 02 năm 2014.

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Dân Vận năm 2014
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của khối Dân Vận xã Tân Liễu;
Căn cứ chương trình công tác số 04 -CTr/BDVHU ngày 25/01/2014 của Ban Dân Vận Huyện Ủy Yên Dũng,
Khối Dân Vận Đảng ủy xã Tân Liễu xây dựng chương trình công tác năm 2014 cụ thể như sau:
Nội dung

Thực hiện

Tháng 1
-Xây dựng chương trình công tác; Kế hoạch kiểm tra, giám sát. hướng dẫn thi đua, - Đ/C Đỗ Đình Đoan- Trưởng Khối
khen thưởng công tác Dân Vận, thực hiện QCDC năm 2014.
- Đ/c Nguyễn Thanh Sơn- Phó Khối
- Nguyễn Thị Thu- Phó Khối
- Xây dựng các kế hoạch phối hợp thực hiện công tác Dân Vận năm 2014.
- Đ/c Nguyễn Thị Thu- Phó khối
- Phối hợp với Ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi tặng quà đối tượng chính
sách và thanh Niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 1 năm 2014.
- Chủ trì phối hợp với Hạt kiểm Lâm Huyện, đôn đốc thực hiện kế hoạch hướng
dẫn các tổ Dân Vận trên địa bàn xã có rừng xây dựng mô hình Dân Vận khéo ở 02
thôn Liễu Nham và Tân Độ.
- Tham mưu kiện toàn khối, phân công nhiệm vụ các thành viên.
Tháng 2
Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân Vận, công tác thi đua khen thưởng năm
2013; triển khai kế hoạch năm 2014.

- Lãnh đạo Khối
- Lãnh đạo khối
- Đ/c Đỗ Đình Đoan - Trưởng khối
- Lãnh đạo khối

- Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo thực hiện QCDC năm
2013; triển khai nhiệm vụ năm 2014.
- Chủ trì phối hợp với các ngành động viên, thanh Niên lên đường nhập ngũ
- Chỉ đạo hoạt động nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng Sản Việt
Nam ( 03/02/2014); Phối hợp nắm tình hình đời sống nhân dân trước, trong và sau
tết và các hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn xã
- Hướng dẫn các tổ Dân Vận xây dựng và thực hiện mô hình "dân Vận khéo" trong
công tác vận động nhân dân tham gia dồn điền, đổi thửa đất phi Nông nghiệp.
Tháng 3
- Giám sát việc thực hiện các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà
nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác vận động quần chúng, chính
sách dân tộc, tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở.
- Tham mưu Văn bản sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 57- KL/TW, ngày
03/11/2009 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23,24, 25 hội nghị
lần thứ bẩy Ban chấp hành trung ương Đảng ( khóa IX) vê phát huy sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh, về công tác Dân tộc, về công tác tôn giáo.
Tháng 4
- Phối hợp nắm tình hình tôn giáo, cô...
ĐẢNG ỦY XÃ TÂN LIỄU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
KHỐI DÂN VẬN Tân Liễu, Ngày 15 tháng 02 năm 2014.
*
số 02 - CTr/KDVĐU
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Dân Vận năm 2014
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của khối Dân Vận xã Tân Liễu;
Căn cứ chương trình công tác số 04 -CTr/BDVHU ngày 25/01/2014 của Ban Dân Vận Huyện Ủy Yên Dũng,
Khối Dân Vận Đảng ủy xã Tân Liễu xây dựng chương trình công tác năm 2014 cụ thể như sau:
Nội dung Thực hiện
Tháng 1
-Xây dựng chương trình công tác; Kế hoạch kiểm tra, giám sát. hướng dẫn thi đua,
khen thưởng công tác Dân Vận, thực hiện QCDC năm 2014.
- Đ/C Đỗ Đình Đoan- Trưởng Khối
- Đ/c Nguyễn Thanh Sơn- Phó Khối
- Nguyễn Thị Thu- Phó Khối
- Xây dựng các kế hoạch phối hợp thực hiện công tác Dân Vận năm 2014. - Đ/c Nguyễn Thị Thu- Phó khối
- Phối hợp với Ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi tặng quà đối tượng chính
sách và thanh Niên sẵn sàng nhập ngũ đợt 1 năm 2014.
- Lãnh đạo Khối
- Chủ trì phối hợp với Hạt kiểm Lâm Huyện, đôn đốc thực hiện kế hoạch hướng
dẫn các tổ Dân Vận trên địa bàn xã có rừng xây dựng mô nh Dân Vận khéo ở 02
thôn Liễu Nham và Tân Độ.
- Lãnh đạo khối
- Tham mưu kiện toàn khối, phân công nhiệm vụ các thành viên. - Đ/c Đỗ Đình Đoan - Trưởng khối
Tháng 2
Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân Vận, công tác thi đua khen thưởng năm
2013; triển khai kế hoạch năm 2014.
- Lãnh đạo khối
Chương trình công tác dân vân năm 2014 - Trang 2
Chương trình công tác dân vân năm 2014 - Người đăng: chungnguyen158320
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chương trình công tác dân vân năm 2014 9 10 792