Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đại hội chi bộ

Được đăng lên bởi binhcht
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
CHI BỘ ……………..
NHIỆM KỲ 2015-2018.
(Ngày …… tháng ….. năm 2015)
TT
A

B
1
2
3
4
5
6
7

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC.
Đại hội trù bị: Bắt đầu từ 7h30’ ngày 05/2/2015
- Đảng viên tập trung tại hội trường, điểm danh, nắm số
lượng đảng viên.
- Đồng chí Bí thư chi bộ điều hành bầu đoàn chủ tịch,
thư ký Đại hội. (Biểu quyết bằng thẻ đảng viên)
- Mời đoàn chủ tịch, thư ký lên làm việc
Đoàn chủ tịch điều hành:
- Quán triệt một số nội dung cơ bản trong Chỉ thị 36, Quy
chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định
244)
- Thông qua chương trình Đại hội (biểu quyết)
- Thông qua nội quy Đại hội (biểu quyết)
- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo
chính trị Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 20152020 (biểu quyết)
- Thông báo một số công việc cần thiết
Đại hội chính thức: từ 8h10’, ngày 27/2/2015
Chào cờ (đĩa nhạc có lời Quốc ca, Quốc tế ca).
Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội lên làm việc.
Diễn văn khai mạc Đại hội ( trong đó có tuyên bố lý do,
giới thiệu đại biểu)

Trình bày báo cáo chính trị và kiểm điểm của cấp uỷ chi bộ
nhiệm kỳ 2013-2015; phương hướng nhiệm kỳ 2015-2018.
Báo cáo tình hình đảng viên
Biểu quyết kết quả tình hình đảng viên
Đại hội tham luận: Tham gia vào báo cáo chính trị của chi
bộ (từ 2-3 ý kiến tham luận).

8

Đại biểu cấp trên phát biểu

9
10
11

Đoàn chủ tịch đáp từ (Tiếp thu ý kiến của đại biểu cấp trên).
Cấp ủy khóa cũ báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013-2015.
Bầu Bí thư và phó bí thư chi bộ
- Đoàn chủ tịch báo cáo việc chuẩn bị Đề án nhân sự bí thư,
1

NGƯỜI
THỰC
HIỆN

12
13
14
15
16

17

18

19
20
21
22
23
24
25

phó bí thư của cấp ủy khóa trước để Đại hội biết có cơ sở
lựa chọn
- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua Đề án: biểu quyết cơ
cấu, số lượng. (biểu quyết luôn từng chức danh bí thư và phó bí thư)
- Đại hội thảo luận ứng cử, đề cử, tổng hợp danh sách bầu
cử,
- Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Bí thư và Phó bí
thư Chi bộ.
- Quán triệt Quy chế bầu cử
- Bầu ban kiểm phiếu bầu cử (2 người).
- Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; kiểm tra
hòm phiếu, kiểm tra số đại biểu có mặt trước khi bỏ
phiếu, niêm phong hòm phiếu trước khi bỏ phiếu và phát
phiếu bầu cử.
(Phát luôn 1 lần 02 phiếu bầu Bí thư và Phó bí thư)
Đại hội tiến hành bầu cử
- Ban kiểm phiếu đếm phiếu, báo cáo số phiếu phát ra, số
phiếu thu về tại hội trường. Tiến hành kiểm phiếu, lập
biên bản kiểm phiếu bầu cử
Giải lao
Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Bí thư
và Phó bí thư chi bộ (từng Biên bản kiểm phiếu...
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
CHI BỘ ……………..
NHIỆM KỲ 2015-2018.
(Ngày …… tháng ….. năm 2015)
TT
THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC.
NGƯỜI
THỰC
HIỆN
A Đại hội trù bị: Bắt đầu từ 7h30’ ngày 05/2/2015
!"#"!$%&$'(&!)*!
+,-#./0$123
4(&!)*!+,&5!
Đoàn ch tch điu hành:
675!8$(9:*;<6/
!0$'!=((bannh kèm theo Quyết định
244)
>?.!8@(biểu quyết)
>?../(biu quyết)
#7(!7(A,+0&(B($7(!7(
!"*$CDEF/B5+GHIJK
HIHI(biểu quyết)
>?$7(!?5!!'0
B Đi hi chính thc: t 8h10, ngày 27/2/2015
J
9&(!(đĩa nhc có li Quc ca, Quc tế ca).
H 4(&9)*!>+,&5!
;
LMN+!-trong đó có tuyên bố lý do,
giới thiệu đại biểu)
O
>@$&/$7(!7(!"*&+!)!PQ!$
5+GHIJ;HIJKR8S5+GHIJKHIJT
K #7(!7(@@
< #./0+0.@@
U
V>&($7(!7(!"*!)!
$-t 2-3 ý kiến tham lun3
T $!P7$
W (&!)*!7X-Tiếp thu ý kiến ca đi biu cp trên3
JI 9P)/+Y!Z$7(!7(+0[!5+GHIJ;HIJK
JJ Bu Bí thư và phó bí thư chi b
(&!)*!$7(!7(5!!\$*%7FB$"
J
Chương trình đại hội chi bộ - Trang 2
Chương trình đại hội chi bộ - Người đăng: binhcht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chương trình đại hội chi bộ 9 10 907