Ktl-icon-tai-lieu

chương trình hành động của ngành giáo dục

Được đăng lên bởi Vu le Hoan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt
Nam 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XI và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013
của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1215/QĐ-BGDĐT
Ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Để thực hiện thành công Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 20112020 (gọi tắt là Chiến lược), Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế” (gọi tắt là Kết luận 51) và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận 51 (gọi tắt là Chỉ thị 02), Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động của ngành Giáo dục với
những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định các nhiệm vụ chủ yếu triển khai Kết luận 51 và Chỉ thị 02 tập
trung thực hiện trong năm 2013, định hướng năm 2014 và 2015 nhằm khắc phục
những yếu kém, bất cập làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục và
đào tạo trong thời gian qua.
2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 8 giải pháp của Chiến lược
trong 2 giai đoạn (giai đoạn 1: 2013-2015 và giai đoạn 2: 2016-2020), trong đó
lồng ghép các nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 1 với các nhiệm vụ thực hiện Kết
luận 51 và Chỉ thị 02.
3. Chương trình hành động là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa
phương, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hành động theo chức năng nhiệm vụ
của mình và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện
Chiến lược, Kết luận 51 và Chỉ thị 02.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Giai đoạn 1 (2013-2015)
1.1. Hoàn thiện Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế”, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

1.2. Đổi mới quản lý giáo dục
a) Rà soát và xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
về giáo dục.
b) Tăng cường phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ,
ban ngành và địa phương trong quản lý giáo dục; tăng quyề...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lập - Tự do - Hnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐNG
ca ngành Giáo dc thc hin Chiến lưc phát trin giáo dc Vit
Nam 2011-2020, Kết lun s 51-KL/TW ngày 29/10/2012 ca
Hội nghlần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đng khóa
XI và Chỉ th số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013
ca Th tướng Cnh ph v đổi mi căn bn, toàn diện giáo
dc và đào to
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1215/QĐ-BGDĐT
Ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

!"#$%&'()*+ &,-./01--234
56789:.';<=>?@ABBCDEF
G<%AHI%H70J'6'>%HI
>HB'==5KH5ELM42NA4(
O'*P!"#&'(+$AQ5)*-. ..0--R2
.2ES2AB&'(+!"#Q5$%94T
AIG;UH42TAE
V4')'W
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
X?H5A20'=&'(+AQ5(
'FR%H5EFYA+Z=#
V0'=[%G:(<\H:A'O'<A
HIKO'X
X?H5A"]^<2
HI!HIWR +AHIW8 $%H>
_[AHIAEA&
'(+AQ5X
RX;UH4F7H94TAI%H5
;%;)\L]0=IH4`7FA
2UAQHI%D7%=%)%HA
%&'(+AQ5X
II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1. Giai đoạn 1 (2013-2015)
1.1.Hoàn thiện Đề ánCDEFG<%AHI%
]:'_]%H70J'6'>%HI
>HB'==5KH5ELM42NA4(
O'*P%U9)<S2X
chương trình hành động của ngành giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương trình hành động của ngành giáo dục - Người đăng: Vu le Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
chương trình hành động của ngành giáo dục 9 10 122