Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1308/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

V/v: Chuyển Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH
Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược thuộc
ĐH Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý

Kính gửi: - Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Y tế về việc chuyển Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y
- Dược thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý (tờ trình số 1404/TTr-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2012),
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
1. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và các cơ quan
liên quan nghiên cứu, đề xuất Nghị định về việc tách hai Trường Đại học Y- Dược nêu trên ra khỏi Đại học Thái
Nguyên và Đại học Huế để sửa đổi các Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành
lập Đại học Thái Nguyên và Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại
học Huế.
2. Việc chuyển Trường ĐH Y - Dược Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y- Dược Huế
thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý sẽ được xem xét sau khi Nghị định trên được Chính phủ thông
qua.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Đại học Huế;
- Đại học Thái Nguyên;
- Trường ĐH Y-Dược Huế thuộc ĐH Huế;
- Trường ĐH Y-Dược thuộc ĐH Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, PL, TH ;
- Lưu : VT, KGVX(3) QT 29

Nguyễn Khắc Định

...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1308/VPCP-KGVX
V/v: Chuyển Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH
Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược thuộc
ĐH Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013
Kính gửi: - Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét đề nghị của Bộ Y tế về việc chuyển Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y
- Dược thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý (tờ trình số 1404/TTr-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2012),
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
1. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và các cơ quan
liên quan nghiên cứu, đề xuất Nghị định về việc tách hai Trường Đại học Y- Dược nêu trên ra khỏi Đại học Thái
Nguyên và Đại học Huế để sửa đổi các Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành
lập Đại học Thái Nguyên và Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại
học Huế.
2. Việc chuyển Trường ĐH Y - Dược Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y- Dược Huế
thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý sẽ được xem xét sau khi Nghị định trên được Chính phủ thông
qua.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Đại học Huế;
- Đại học Thái Nguyên;
- Trường ĐH Y-Dược Huế thuộc ĐH Huế;
- Trường ĐH Y-Dược thuộc ĐH Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, PL, TH ;
- Lưu : VT, KGVX(3) QT 29
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định
Chuyển Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chuyển Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược thuộc ĐH Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý 9 10 775