Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sờ lý luận

Được đăng lên bởi hoangtucry
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.3 Tính giá thành sản phẩm
1.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất
Sau khi đã điều chỉnh chi phí, kế toán kết chuyển hoặc phân bố chi phí sản xuất
thực tế vào từng đối tượng tính giá thành:
 Những khoản mục chi phí liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tính giá thành
sẽ được kết chuyển trực tiếp vào đối tượng tính giá thành, như chi phí nguyên
vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp...
 Những khoản mục chi phí liên quan đến nhiều đối tượng tính giá thành như chi
phí sản xuất chung sẽ chọn tiêu thức thích hợp để phân bổ như chi phí dự đoán,
chi phí nhân công trực tiếp thực tế, số giờ lao động thực tế, số giờ máy chạy
thực tế...

Mức phân bổ chi phí cho
từng đối tượng

Hệ số phân bổ
chi phí

Tiêu thức phân bổ của
từng đối tượng

1.3.2 Đánh giá và điều chỉnh khoản giảm giá thành
Các khoản giảm giá thành là những khoản chi phí sản xuất phát sinh nhưng
không được tính vào giá thành, như chi phí thiệt hại sản xuất, chi phí sản phẩm hỏng,
phế liệu... Tùy thuộc vào tính trọng yếu của các khoản này, kế toán có thể đánh giá và
điều chỉnh giảm giá thành theo nguyên tắc doanh thu hoặc nguyên tắc giá vốn.
1.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.3.1 Khái niệm
Sản phẩm dở dang là những sản phẩm đang còn nằm trên dây chuyền sản xuất
hoặc dưới chân máy, bệ máy mà cần phải tiếp tục chế tạo để trở thành sản phẩm.
Đánh giá sản phẩm dở dang là xác định chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang.
1.3.3.2 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: có 4 phương pháp
• Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính (trực tiếp)
Theo phương pháp này chỉ tính vào chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ phần chi
phí nguyên vật liệu chính (trực tiếp), các chi phí còn lại được tính vào chi phí của sản
phẩm hoàn thành.

• Phương pháp ước lượng sản phẩm tương đương

Theo phương pháp này, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ bao gồm tất cả các
khoản mục chi phí sản xuất, được tính theo công thức sau:
• Phương pháp tính 50% chi phí chế biến
Về bản chất, phương pháp này cũng chính là phương pháp ước lượng sản phẩm
tương đương và sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá là đã hoàn thành 50%.
• Phương pháp đánh giá theo chi phí định mức (kế hoạch)
Theo phương pháp này, việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tương tự như
các phương pháp nêu trên. Tuy nhiên, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ được tính theo
chi phí định mức theo công thức sau:

1.3.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
• Phương pháp giản đơn (trực tiếp)
Phương pháp này được áp dụng đối với quy trình công nghệ sản xuất đơn giản,...
1.3 Tính giá thành sản phẩm
1.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất
Sau khi đã điều chỉnh chi phí, kế toán kết chuyển hoặc phân bố chi phí sản xuất
thực tế vào từng đối tượng tính giá thành:
Những khoản mục chi phí liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tính giá thành
sẽ được kết chuyển trực tiếp vào đối tượng tính giá thành, như chi phí nguyên
vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp...
Những khoản mục chi phí liên quan đến nhiều đối tượng tính giá thành như chi
phí sản xuất chung sẽ chọn tiêu thức thích hợp để phân bổ như chi phí dự đoán,
chi phí nhân công trực tiếp thực tế, số giờ lao động thực tế, số giờ máy chạy
thực tế...
Mức phân bổ chi phí cho Hệ số phân bổ Tu thức phân bổ của
từng đối tượng chi phí từng đối tượng
1.3.2 Đánh giá và điều chỉnh khoản giảm giá thành
Các khoản giảm giá thành những khoản chi phí sản xuất phát sinh nhưng
không được tính vào giá thành, như chi phí thiệt hại sản xuất, chi phí sản phẩm hỏng,
phế liệu... Tùy thuộc vào tính trọng yếu của các khoản này, kế toán thể đánh giá
điều chỉnh giảm giá thành theo nguyên tắc doanh thu hoặc nguyên tắc giá vốn.
1.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.3.1 Khái niệm
Sản phẩm dở dang những sản phẩm đang còn nằm trên dây chuyền sản xuất
hoặc dưới chân máy, bệ máy mà cần phải tiếp tục chế tạo để trở thành sản phẩm.
Đánh giá sản phẩm dở dang là xác định chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang.
1.3.3.2 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: có 4 phương pháp
Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính (trực tiếp)
Theo phương pháp này chỉ tính vào chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ phần chi
phí nguyên vật liệu chính (trực tiếp), các chi phí còn lại được tính vào chi phí của sản
phẩm hoàn thành.
Phương pháp ước lượng sản phẩm tương đương
Cơ sờ lý luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sờ lý luận - Người đăng: hoangtucry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cơ sờ lý luận 9 10 591