Ktl-icon-tai-lieu

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1984 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
----------SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------------------------------HÔÏP ÑOÀNG LIEÂN DOANH
JOINT VENTURE CONTRACT
Caên cöù Luaät Ñaàu tö taïi Vieät Nam vaø caùc vaên baûn phaùp lyù khaùc coù lieân quan, caùc Beân döôùi ñaây
ñaõ kyù Hôïp ñoàng lieân doanh ñeå xin thaønh laäp taïi Coäng hoøa Xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam moät
Doanh nghieäp lieân doanh vôùi noäi dung nhö sau:
Based on the Investment Law in Vietnam and other relevant legal documents, the parties
mentioned hereinafter have signed a joint venture contract to establish in the Socialist Republic of
Vietnam a joint venture enterprise with the following contents and on the following terms:
A. Beân (caùc Beân) Vieät Nam/ Vietnamese party(ies)
1.Teân Coâng ty:..............................................................................................................
Name of company
2. Ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn : .......................................................................................
Authorized representative:
Chöùc vuï / Title:........................................................................................................
3.Truï sôû chính / Head office: .....................................................................................
Ñieän thoaïi/ Telephone:......................................... Fax:.......................
4.Ngaønh ngheà kinh doanh chính / Main business lines:.............................................
...................................................................................................................................
5.Giaáy pheùp thaønh laäp Coâng ty/ Certificate of incorporation no: ..............................
Ñaêng kyù taïi/ Registered at: .............................Ngày/ Date:.........................
B. Beân (caùc Beân) nöôùc ngoaøi /Foreign party(ies):

1. Teân coâng ty hoaëc caù nhaân :..................................................................................
Name of company or individual:
2. Ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn:.......................................................................................
Authorized representative:
Chöùc vuï/ Title:...........................................................................................................
Quoác tòch /Nationality:...............................................................................................
3. Truï sôû chính/ Head ...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
-----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------------------------------
HÔÏP ÑOÀNG LIEÂN DOANH
JOINT VENTURE CONTRACT
Caên cöù Luaät Ñaàu tö taïi Vieät Nam vaø caùc vaên baûn phaùp lyù khaùc coù lieân quan, caùc Beân döôùi ñaây
ñaõ kyù Hôïp ñoàng lieân doanh ñeå xin thaønh laäp taïi Coäng hoøa Xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam moät
Doanh nghieäp lieân doanh vôùi noäi dung nhö sau:
Based on the Investment Law in Vietnam and other relevant legal documents, the parties
mentioned hereinafter have signed a joint venture contract to establish in the Socialist Republic of
Vietnam a joint venture enterprise with the following contents and on the following terms:
A. Beân (caùc Beân) Vieät Nam/ Vietnamese party(ies)
1.Teân Cng ty:..............................................................................................................
Name of company
2. Ñi dieän ñöôïcy quyn : .......................................................................................
Authorized representative:
Chöùc vuï / Title:........................................................................................................
3.Truï sôû chính / Head office: .....................................................................................
Ñieän thoaïi/ Telephone:......................................... Fax:.......................
4.Ngaønh ngheà kinh doanh chính / Main business lines:.............................................
...................................................................................................................................
5.Giaáy pheùp thnh laäp Coâng ty/ Certificate of incorporation no: ..............................
Ñaêng kyù taïi/ Registered at: .............................Ngày/ Date:.........................
B. Beân (caùc Beân) nöôùc ngoaøi /Foreign party(ies):
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 9 10 142