Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng Hợp đồng tặng cho nhà

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở

∗

(toàn bộ ngôi nhà số......đường........phường...........quận............)
Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại...........................chúng tôi ký tên dưới đây,
những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp
luật về mọi hành vi của mình, gồm:
Bên tặng cho (1):
Ông (Bà)
Sinh ngày:

tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):
Sinh ngày:

tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:

đường...........................................

phường quận....................thành phố..................................(2)
Bên được tặng cho (1):
Ông (Bà)
Sinh ngày:

tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm.....
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông)
Sinh ngày:

tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:
phường

đường...........................................

quận....................thành phố..................................(2)

Bằng hợp đồng này, Bên tặng cho tặng cho Bên được tặng cho toàn bộ ngôi nhà với những
thỏa thuận sau đây:
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng
1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ....... đường
phường

quận....................thành phố..................................(3),

có thực trạng như sau :
 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/QĐ-UB ngày 15 /3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

a. Nhà ở :
- Tổng diện tích sử dụng:

m2

- Diện tích xây dựng: m2
- Diện tích xây dựng của tầng trệt:

m2

- Kết cấu nhà:
- Số tầng:
b. Đất ở:
- Thửa đất số:
- Tờ bản đồ số:
- Diện tích:

m2

- Hình thức sử dụng riêng

m2

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó diện tích trong lộ
giới)
c. Các thực trạng khác:
2. Ông

(4)

và Bà......................................................

là chủ sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu
nh...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở
(toàn bộ ngôi nhà số......đường........phường...........quận............)
Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại...........................chúng tôi ký tên dưới đây,
những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp
luật về mọi hành vi của mình, gồm:
Bên tặng cho
(1)
:
Ông (Bà)
Sinh ngày: tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):
Sinh ngày: tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường...........................................
phường quận....................thành phố..................................
(2)
Bên được tặng cho
(1)
:
Ông (Bà)
Sinh ngày: tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm.....
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông)
Sinh ngày: tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường...........................................
phường quận....................thành phố..................................
(2)
Bằng hợp đồng này, Bên tặng cho tặng cho Bên được tặng cho toàn bộ ngôi nhà với những
thỏa thuận sau đây:
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng
1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ....... đường
phường quận....................thành phố..................................
(3)
,
có thực trạng như sau :
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/QĐ-UB ngày 15 /3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Công chứng Hợp đồng tặng cho nhà - Trang 2
Công chứng Hợp đồng tặng cho nhà - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công chứng Hợp đồng tặng cho nhà 9 10 475