Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 14/HĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Chúng tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - do - H¹nh phóc
HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
I SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Chúng tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất tài sản gắn liền
với đất theo các thoả thuận sau đây:
ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ
1
Mẫu số 14/HĐT
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 9 10 68