Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN1
Hôm nay, vào lúc........giờ............phút...........,ngày........tháng.......năm......................
(Ngày..................................................tháng..............................................................................
........ năm..........................................................................), tại Phòng Công chứng số ........
thành phố Hồ Chí Minh, trước mặt Ông/Bà......................................................., Công chứng
viên Phòng Công chức số ........ thành phố Hồ Chí Minh,
Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu
trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:
Bên A. Bà/Ông:
Ngày, tháng, năm sinh

:

Chứng minh nhân dân số: do:
cấp ngày…………………tháng

năm

Địa chỉ thường trú:
Là..................................................................................................................
Bên B. Bà/Ông:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chứng minh nhân dân số:

do:

cấp ngày……………….. tháng……………….năm
Địa chỉ thường trú:
Là..................................................................................................................
Bên C. Bà/Ông:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chứng minh nhân dân số: do:
cấp ngày………………..tháng

năm

Địa chỉ thường trú:
Là..................................................................................................................
Bên D. Bà/Ông:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chứng minh nhân dân số:

do:

cấp ngày……………….. tháng……………….năm
Địa chỉ thường trú:
Là..................................................................................................................
Bên E. Bà/Ông:
1

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày, tháng, năm sinh:
Chứng minh nhân dân số:

do:

cấp ngày……………….. tháng……………….năm
Địa chỉ thường trú:
Là..................................................................................................................
Chúng tôi là những người thừa kế theo di chúc (hoặc theo pháp luật) của:
Ông/bà......................................................... chết ngày...........................(có giấy Chứng tử
số...................do Ủy ban nhân dân………………................lập ngày……….............). Tài sản
thừa kế là ...................... căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền
cấp, gồm:
Nội dung thỏa thuận
I. ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỪA KẾ ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
1
Hôm nay, vào lúc........giờ............phút...........,ngày........tháng.......năm......................
(Ngày..................................................tháng..............................................................................
........ năm..........................................................................), tại Phòng Công chứng số ........
thành phố Hồ Chí Minh, trước mặt Ông/Bà......................................................., Công chứng
viên Phòng Công chức số ........ thành phố Hồ Chí Minh,
Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu
trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:
Bên A. Bà/Ông:
Ngày, tháng, năm sinh :
Chứng minh nhân dân số: do:
cấp ngày…………………tháng năm
Địa chỉ thường trú:
Là..................................................................................................................
Bên B. Bà/Ông:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chứng minh nhân dân số: do:
cấp ngày……………….. tháng……………….năm
Địa chỉ thường trú:
Là..................................................................................................................
Bên C. Bà/Ông:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chứng minh nhân dân số: do:
cấp ngày………………..tháng năm
Địa chỉ thường trú:
Là..................................................................................................................
Bên D. Bà/Ông:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chứng minh nhân dân số: do:
cấp ngày……………….. tháng……………….năm
Địa chỉ thường trú:
Là..................................................................................................................
Bên E. Bà/Ông:
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Trang 2
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản 9 10 690