Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 36-CC/TK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN
Tại Phòng Công chứng số ........... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thỡ ghi địa điểm thực hiện công chứng và
Phòng Công chứng)

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................
Sinh ngày: ......./......./...........
Chứng minh nhân dân số: .................. cấp ngày
tại ..........................
Hộ
khẩu
trú : ...............................................................................................

....../......./......
thường

(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)

Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chỳc cú công chứng, chứng
thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì
ghi là người thừa kế theo pháp luật)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
của ông(bà) ................................ chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng
tử số .................... do Uỷ ban nhân dân .......................... cấp ngày ...../....../.........
Di sản mà tôi được thừa kế là: ........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là
đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc
thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi
trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

Tôi đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi
trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng
viên.
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005

Mẫu số 36-CC/TK

Tôi đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi
trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng
viên.
Tôi đã nghe công chứng viê...
Mẫu số 36-CC/TK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN
Tại Phòng Công chứng số ........... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thỡ ghi địa điểm thực hiện công chứng
Phòng Công chứng)
Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................
Sinh ngày: ......./......./...........
Chứng minh nhân dân số: .................. cấp ngày ....../......./......
tại ..........................
Hộ khẩu thường
trú : ...............................................................................................
(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)
Tôi người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chỳc công chứng, chứng
thực thỡ ghi số, ngày quan chứng; trường hợp người thừa kế theo pháp luật thì
ghi là người thừa kế theo pháp luật)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
của ông(bà) ................................ chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng
tử số .................... do Uỷ ban nhân dân .......................... cấp ngày ...../....../.........
Di sản mà tôi được thừa kế là: ........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là
đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc
thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi
trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:
Tôi đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi
trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng
viên.
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
1
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Trang 2
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản 9 10 299