Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ đo ảnh

Được đăng lên bởi long-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3466 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ ĐO ẢNH
CÂU 1: NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NẮN ẢNH
1 Nhiệm vụ của nắn ảnh:
-Thông qua các phép biến đổi phù hợp để biến đổi hình ảnh trên ảnh nghiêng thành hình ảnh trên ảnh ngang
tương ứng để loại trừ sai số xê dịch vị trí điểm ảnh do góc nghiêng của ảnh gây ra.
-Lựa chọn phương pháp nắm ảnh thích hợp để hạn chế sai số xê dịch vị trí điểm ảnh do địa hình lồi lõm gây
ra tới mức chấp nhận được, tức là nhỏ hơn hoặc bằng sai số giới hạn. Xác định tỷ lệ ảnh nắn phù hợp với tỷ
lệ bản đổ hoặc bình đồ cần thành lập.
2.Nguyên lý cơ bản của nắn ảnh
Công tác nắn ảnh được thực hiện trên các nguyên lý cơ bản sau:
a) Biến hình ảnh trên ảnh nghiêng thành hình ảnh trên ảnh nắn
Mặt phẳng thực địa (G), ảnh hàng không nghiêng (P), và ảnh nắn ở tỷ lệ bản đồ cần thành lập (E). Mặt (E)
chính là sự thu nhỏ mặt (G) với tỷ lệ 1/M.

Trong đó:

(

) là tọa độ điểm ảnh trên mặt phẳng

là tọa độ điểm ảnh tương ứng trên ảnh nắn

Để tìm 8 hệ số

cần có 4 cặp điểm trên 2 mặt phẳng aA,bB,cC,dD.

b) Hạn chế sai số vị trí điểm ảnh đo địa hình lồi lõm gây ra
Xét 2 tam giác đồng dạng Sao và AA’

Page 1

ta có các tỷ lệ sau:

=>

(*)

Trong đó : r là bán kính hướng tâm

là chênh cao điểm ảnh so với mặt phẳng trung bình.

là mẫu số tỷ lệ ảnh

là tiêu cự của máy ảnh

là độ cao bay chụp trung bình

hạn chế

phải giới hạn độ chênh cao địa hình của miền thực địa trong phạm vi tấm ảnh sao

cho không vượt quá giới hạn được xác định theo công thức sau:

Từ công thức (*) :

Ta có:

Trong đó:

hoặc

hoặc

là sai số vị trí điểm ảnh cho phép.

Nếu sai số vị trí điểm trên bản đồ tỷ lệ 1/M do chênh cao địa hình gây ra cho phép là

Page 2

, tức là :

Thì độ chênh cao địa hình lớn nhất cho phép trtong phạm vi tấm ảnh được xác định theo công thức sau: :

Nếu miền thực địa trong phạm vi tấm ảnh có chênh cao nằm trong khoảng từ

phân vùng( phân đai) theo độ cao sao cho mỗi vùng có chênh cao

<h<3

thì cần

rồi nắn ảnh cho từng

vùng riêng biệt.
Nếu miền thực địa trong phạm vi tấm ảnh có chênh cao > 3

thì cần nắn ảnh cho từng phạm vi nhỏ

theo khe nắn hay còn gọi là nắn ảnh vi phân.
CÂU 2 : PHƯƠNG PHÁP NẮN ẢNH GIẢI TÍCH
Phương pháp nắn ảnh giải tích là...
ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ ĐO ẢNH
CÂU 1: NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NẮN ẢNH
1 Nhiệm vụ của nắn ảnh:
-Thông qua các phép biến đổi phù hợp để biến đổi hình ảnh trên ảnh nghiêng thành hình ảnh trên ảnh ngang
tương ứng để loại trừ sai số xê dịch vị trí điểm ảnh do góc nghiêng của ảnh gây ra.
-Lựa chọn phương pháp nắm ảnh thích hợp để hạn chế sai số xê dịch vị trí điểm ảnh do địa hình lồi lõm gây
ra tới mức chấp nhận được, tức là nhỏ hơn hoặc bằng sai số giới hạn. Xác định tỷ lệ ảnh nắn phù hợp với tỷ
lệ bản đổ hoặc bình đồ cần thành lập.
2.Nguyên lý cơ bản của nắn ảnh
Công tác nắn ảnh được thực hiện trên các nguyên lý cơ bản sau:
a) Biến hình ảnh trên ảnh nghiêng thành hình ảnh trên ảnh nắn
Mặt phẳng thực địa (G), ảnh hàng không nghiêng (P), và ảnh nắn ở tỷ lệ bản đồ cần thành lập (E). Mặt (E)
chính là sự thu nhỏ mặt (G) với tỷ lệ 1/M.
Trong đó: ) là tọa độ điểm ảnh trên mặt phẳng
( là tọa độ điểm ảnh tương ứng trên ảnh nắn
Để tìm 8 hệ số cần có 4 cặp điểm trên 2 mặt phẳng aA,bB,cC,dD.
b) Hạn chế sai số vị trí điểm ảnh đo địa hình lồi lõm gây ra
Xét 2 tam giác đồng dạng Sao và AA ta có các tỷ lệ sau:
Page 1
công nghệ đo ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ đo ảnh - Người đăng: long-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
công nghệ đo ảnh 9 10 878