Ktl-icon-tai-lieu

công văn

Được đăng lên bởi laivan1983
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 98 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYI;:N TAM DUONG
PHONG GIAO Dl)C vA DAo T;)O
S6: 6J1Jj/HD-PGD&DT
Y/v huO'ng
-- dfrn cang•...
l1Qc

CONG BoA XA HO] cHi; NGHiA VlJ;:TNAM
DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc
Tam Du'ong, ngayO.{ th6ng~Onam 2015

tac ki~m tra nam

2015-2016

Kinh gCl'i: Cac Gon vi truo'ng tn,rc thuQc trong to~m huy~n.
Can Cll'cang van sf:>sf:>: 923 /SGDDT -TTr ngay 21 thang 9 nam '201 S v~ vi~c
huang d~n cang tac ki~m tra nam hQc 2015-2016, Phong GD&DT huang dfrn th1,1'c
h i~n cang tac kiem tra nam hQe 2015-2016 nhu sau:
1. NIIltM Vl) CHUN G
1. T?p trung tuyen truy~n, quan tri~t Nghj ojnh s6 42/20 13/ND-CP, Thong tu
s6 39/2013/TT-BGDDT,
Thong tu s6 OS/20 14/TT-TTCP, Quy~t ojnh s6 1H44/QDUBND ngay 31/12/2014 cua UBND Tinh, K~ h09-ch s6 178/KH-UBND ngay
10/4/2015 clLa UBND huy~n Tam Duong v~ th~rc hi~n Chuong trinh h~mh oe)ng s6
69-CTr/TU ngay 26/12/2014 cua Ban Ch~p hanh Dang be) Tinh v~ th1,1'chl~n Nghj
qLly~t s6 29-NQ/TW ngay 04111/2013 clLa Ban Ch~p hanh Trung uong Dang v~
d6i mai din ban, toan di~n giao dl,lc va dao t9-0, dap lmg yeu c~u cang nghi~p h6a,
hi~n 09-i h6a trong oi@u ki~n kinh t~ thj truong ojnh huang xa hQi chll nghi'a va hQi
nh?p quf:>ct~ va cac van ban quy ph9-m phap lu?t khac v~ thanh tra, khi~u l19-i,t6
do, phong ch6ng thal11 nhQng, ti~p cong dan, t9-0 Sl,l'th6ng nh~t trong nh~11thuc va
h2mh dong clla can be), cang ChLI'C,vien chlrc trong toan nganh.
2. Ti~p tt,1cd6i l11ai l119-nhme h09-t oQng ki~m tra giao dt,1C;Tang cucmg ki~m

tra cac di@u ki~n dam bao ch~t IUQ'ng giao dt,1c, cang tac quan Iy, cang tae chuyen
man, cong tac ban tru, cac v~n d~ de gay buc xuc trong du lu?n nhu d9-Ytf.,em, hQc
them, thu chi kinh phi, sCI'd~mg s6 sach, tuy~n sinh o~u c~p ... Tham muu, ph6i hQ'p
eang tac ki~m tra vai h09-t oe)ng thanh tra clla Thanh tra So', Thanh tra huy{:n, tranh
ch6ng cheo, Chll trQng h09-t dong xu' Iy sau ki~rn tra, kien quy~t XLI'ly nghibn minh
kjp tho'i cae vi pl1C;llll,bao oal11 hi¢u qua clla cang tae ki~m tra,
II. NHltM Vl) Cl) TITE
1. Ki~n tO~ln cong lac

t6 chtrc

ki~m tra

Ban hanh Quy&t dinh thanh l?p Ban ki~11l tra nQi bQ truong hQc, do Hi~u
trLJ'o'nglam Truo-ng ban. r .l,ra ehQl1 c2111bQ, giao vien co ph~m eh~t 09-0 otl'e, co nang
I~rc. chuyen man nghi¢p Vl,l thal1l gia Ban ki6m tra nQi bQ, s6 IUQ'ng b6 tri sao eho
phl! hQ'P, dam bao tht,1'chi~n t6t nhi~m vt,1ki~11ltra clia dan vj,
2. Ho~t dQng ki~m tra
Thl,l'c hi~n ki~m tra theo k@ho~ch ho~c ki~m tra dQt xu~t.

Cong tac ki~m tra nQi t?P trung van cae nQi dung sau:
- Ki~m tra ho~t dQng su p1Wm e...
UBND HUYI;:N TAM
DUONG
CONG
BoA XA
HO]
cHi;
NGHiA VlJ;:TNAM
PHONG
GIAO
Dl)C
vA
DAo
T;)O DQc
I~p-
T~I'
do -
H~nh
phuc
S6: 6J1Jj/HD-PGD&DT
Y/v
huO'ng dfrn cang tac ki~m tra nam
-- •...
l1Qc
2015-2016
Tam Du'ong, ngayO.{ th6ng~Onam 2015
Kinh
gCl'i:
Cac Gon vi truo'ng tn,rc thuQc trong to~m huy~n.
Can Cll'cang van sf:>
sf:>:
923 /SGDDT -TTr ngay 21 thang 9 nam '201
S
v~ vi~c
huang d~n cang tac ki~m tra nam hQc 2015-2016, Phong GD&DT huang dfrn th1,1'c
hi~n cang tac kiem tra nam hQe 2015-2016 nhu sau:
1. NIIltM Vl)
CHUN
G
1. T?p trung tuyen truy~n, quan tri~t Nghj ojnh s6 42/20 13/ND-CP, Thong tu
s6 39/2013/TT-BGDDT, Thong tu s6 OS/20 14/TT-TTCP, Quy~t ojnh s6 1H44/QD-
UBND ngay 31/12/2014 cua UBND Tinh, K~ h09-ch s6 178/KH-UBND ngay
10/4/2015 clLa UBND huy~n Tam Duong v~ th~rc hi~n Chuong trinh h~mh oe)ng s6
69-CTr/TU ngay 26/12/2014 cua Ban Ch~p hanh Dang be) Tinh v~ th1,1'chl~n Nghj
qLly~t s6 29-NQ/TW ngay
04111/2013
clLa Ban Ch~p hanh Trung uong Dang v~
d6i mai din ban, toan di~n giao dl,lc va dao t9-0, dap lmg yeu c~u cang nghi~p h6a,
hi~n 09-ih6a trong oi@u ki~n kinh t~ thj truong ojnh huang xa hQi chll nghi'a va hQi
nh?p quf:>ct~ va cac van ban quy ph9-m phap lu?t khac v~ thanh tra, khi~u l19-i,t6
do,
phong ch6ng thal11 nhQng, ti~p cong dan, t9-0 Sl,l'th6ng nh~t trong nh~11thuc va
h2mh dong clla can
be),
cang ChLI'C,vien chlrc trong toan nganh.
2.
Ti~p tt,1cd6i l11ai l119-nhme h09-t oQng ki~m tra giao dt,1C;Tang cucmg ki~m
tra cac di@u ki~n dam bao ch~t IUQ'ng giao dt,1c, cang tac quan Iy, cang tae chuyen
man, cong tac ban tru, cac v~n d~ de gay buc xuc trong du lu?n nhu d9-Ytf.,em, hQc
them, thu chi kinh phi, sCI'd~mg s6 sach, tuy~n sinh o~u c~p ... Tham muu, ph6i hQ'p
eang tac ki~m tra vai h09-t oe)ng thanh tra clla Thanh tra So', Thanh tra huy{:n, tranh
ch6ng cheo, Chll trQng h09-t dong xu' Iy sau ki~rn tra, kien quy~t XLI'ly nghibn minh
kjp tho'i cae vi pl1C;llll,bao oal11hi¢u qua clla cang tae ki~m tra,
II. NHltM Vl) Cl) TITE
1.
Ki~n tO~ln
cong lac
t6
chtrc
ki~m
tra
Ban hanh Quy&t dinh thanh l?p Ban ki~11l tra nQi bQ truong hQc, do Hi~u
trLJ'o'nglam Truo-ng ban.
r
.l,ra ehQl1 c2111bQ, giao vien co ph~m eh~t 09-0otl'e, co nang
I~rc. chuyen man nghi¢p
Vl,l
thal1l gia Ban ki6m tra nQi bQ, s6 IUQ'ng b6 tri sao eho
phl! hQ'P, dam bao tht,1'chi~n t6t nhi~m vt,1ki~11ltra clia dan vj,
2.
Ho~t
dQng
ki~m
tra
Thl,l'c hi~n ki~m tra theo k@ho~ch ho~c ki~m tra dQt xu~t.
công văn - Trang 2
công văn - Người đăng: laivan1983
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
công văn 9 10 655