Ktl-icon-tai-lieu

Công văn 104522012BGTVT

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10452/BGTVT-TCCB
V/v báo cáo tình hình thực hiện
công tác An toàn - vệ sinh lao
động năm 2012

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
Thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm
2011 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực
hiện công tác An toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động và Thông tư liên tịch số
12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc khai
báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, Bộ Giao thông vận
tải yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác An toàn - vệ sinh lao động năm
2012 theo biểu 1 và biểu 2 kèm theo Công văn này, gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ
chức cán bộ) trước ngày 15/01/2013 để tổng hợp.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB (05b.Ng)

Nguyễn Hồng Trường
BIỂU MẪU 1
BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Kỳ báo cáo: ………..năm…….
Tên:.................................................................................................................
Ngành nghề sản xuất kinh doanh:...................................................................
Loại hình:........................................................................................................
Địa chỉ: (số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã)..........................................
TT

Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo

ĐVT

1 Lao động
1.1. Tổng số lao động

Người

- Trong đó: Tổng số lao động nữ

Người

1.2. Số Lao động trực tiếp

Người

- Trong đó:

Người

Số liệu

+ Tổng số lao động nữ
+ Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI)

Người

2 Tai nạn lao động
- Tổng số vụ tai nạn lao động

Vụ

+ Trong đó, số vụ có người chết

Vụ

- Tổng số người bị tai nạn lao động

Người

+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động

Người

- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả tiền
lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp...)

Triệu đồng

- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền)

Triệu đồng

- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động

Ngày

3 Bệnh nghề nghiệp
- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm
báo cáo

Người

Trong đó, số người mắc mớ...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 10452/BGTVT-TCCB
V/v báo cáo tình hình thực hiện
công tác An toàn - vệ sinh lao
động năm 2012
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
Thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm
2011 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực
hiện công tác An toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động và Thông tư liên tịch số
12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Liên tịch Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc khai
báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, Bộ Giao thông vận
tải yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác An toàn - vệ sinh lao động năm
2012 theo biểu 1 và biểu 2 kèm theo Công văn này, gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ
chức cán bộ) trước ngày 15/01/2013 để tổng hợp.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB (05b.Ng)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường
BIỂU MẪU 1
BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Kỳ báo cáo: ………..năm…….
Tên:.................................................................................................................
Ngành nghề sản xuất kinh doanh:...................................................................
Loại hình:........................................................................................................
Địa chỉ: (số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã)..........................................
TT Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo ĐVT Số liệu
1 Lao động
1.1. Tổng số lao động Người
- Trong đó: Tổng số lao động nữ Người
1.2. Số Lao động trực tiếp Người
- Trong đó: Người
Công văn 104522012BGTVT - Trang 2
Công văn 104522012BGTVT - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công văn 104522012BGTVT 9 10 159