Ktl-icon-tai-lieu

Công văn 2266

Được đăng lên bởi xuanhuyk09402a
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2466/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối
với hộ, cá nhân cho thuê tài sản

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: - Cục thuế thành phố Hà Nội
- Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
- Cục thuế tỉnh Tiền Giang
- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11279/CT-TNCN ngày 02/4/2014 của Cục thuế
Hà Nội, Công văn số 497/CT-TNCN ngày 17/4/2014 của Cục thuế Bắc Ninh, Công văn số
303/CT-TNCN ngày 18/4/2014 của Cục thuế Tiền Giang, đơn khiếu nại của ông Hoàng Quốc
Thự - Lâm Đồng, đơn khiếu nại của ông Đào Xuân Lợi - Bắc Ninh hỏi về chính sách thuế
TNCN đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm a, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ
Tài chính hướng dẫn về Quản lý thuế hướng dẫn:
"a.2) Cá nhân, nhóm cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với
cơ quan thuế như sau.' . . .
- Cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản khai thuế theo hướng dẫn tại
Điều 22 Thông tư này. "
- Tại Công văn số 2270/TCT-CS ngày 18/6/2014 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn về
chính sách thuế đối với hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê hướng dẫn:
"Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp hộ, cá nhân không kinh
doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm
đặt trạm phát sóng . . . mà tiền cho thuê hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối
tượng không chịu thuế GTGT, cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại khoản
1, Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC
cơ sở đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định của
pháp luật về thuế TNDN kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm
chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. "
Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:
- Hộ, cá nhân cho thuê tài sản thực hiện khai thuế, nộp thuế và được tính giảm trừ gia
cảnh theo hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ
Tài chính. Trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản như cho thuê nhà làm văn
phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng ... mà tiền cho thuê hàng năm từ
một trăm triệu đồng trở xuống thuộc thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2270/TCTCS ngày 18/6/2014 của Tổng cục Thuế nêu trên.
- Trường hợp cơ quan thuế đ...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2466/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối
với hộ, cá nhân cho thuê tài sản
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014
Kính gửi: - Cục thuế thành phố Hà Nội
- Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
- Cục thuế tỉnh Tiền Giang
- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11279/CT-TNCN ngày 02/4/2014 của Cục thuế
Nội, Công văn s 497/CT-TNCN ngày 17/4/2014 của Cục thuế Bắc Ninh, Công văn số
303/CT-TNCN ngày 18/4/2014 của Cục thuế Tiền Giang, đơn khiếu nại của ông Hoàng Quốc
Thự - Lâm Đồng, đơn khiếu nại của ông Đào Xuân Lợi - Bắc Ninh hỏi về chính sách thuế
TNCN đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm a, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ
Tài chính hướng dẫn về Quản lý thuế hướng dẫn:
"a.2) nhân, nhóm nhân trú thu nhập từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với
quan thuế như sau.' . . .
- nhân, nhóm nhân thu nhập từ cho thuê tài sản khai thuế theo hướng dẫn tại
Điều 22 Thông tư này. "
- Tại Công văn số 2270/TCT-CS ngày 18/6/2014 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn về
chính sách thuế đối với hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê hướng dẫn:
"Căn cứ các quy định ớng dẫn nêu trên, trường hợp hộ, nhân không kinh
doanh tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm
đặt trạm phát sóng . . . mà tiền cho thuê hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối
tượng không chịu thuế GTGT, quan thuế không cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại khoản
1, Điều 12 Thông số 64/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 13 Thông số 39/2014/TT-BTC
sở đi thuê phải sử dụng Bảng thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định của
pháp luật về thuế TNDN kèm theo hợp đồng thuê địa điểm chứng từ thanh toán để làm
chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. "
Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:
- Hộ, nhân cho thuê tài sản thực hiện khai thuế, nộp thuế được tính giảm trừ gia
cảnh theo hướng dẫn tại Điều 22 Thông số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ
Tài chính. Trường hợp hộ, nhân không kinh doanh tài sản như cho thuê nhà làm văn
phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng ... tiền cho thuê hàng năm từ
một trăm triệu đồng trở xuống thuộc thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2270/TCT-
CS ngày 18/6/2014 của Tổng cục Thuế nêu trên.
- Trường hợp quan thuế đã cấp hóa đơn tính thuế TNCN hoặc doanh nghiệp đã
khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi trả tiền thuê cho nhân, đồng thời nhân xác định
thuộc đối tượng có doanh thu cho thuê hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thì cơ quan
Thuế xem xét hoàn thuế TNCN theo quy định nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế TNCN,
hoàn thuế.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn hộ, cá nhân./.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Công văn 2266 - Trang 2
Công văn 2266 - Người đăng: xuanhuyk09402a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công văn 2266 9 10 690