Ktl-icon-tai-lieu

Công văn 45242012LĐTBXH

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
-------Số: 4524/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối
thiểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội
Trả lời công văn số 270/BDVTL-HCTC ngày 15/11/2012 của Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà
Nội về việc áp dụng mức lương tối thiểu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như
sau:
Theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, Thông tư số
23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối
với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ họp tác, trang trại, hộ gia
đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động và Thông tư số 27/2010/TTBLĐTBXH ngày 14/9/2010 về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền
thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội, thì từ năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do nhà nước làm chủ sở hữu được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối
thiểu chung để xác định đơn giá tiền lương khi đảm bảo đủ các điều kiện:
- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Nhà nước.
- Phải có lợi nhuận và lợi nhuận kế hoạch không thấp hon lợi nhuận thực hiện của năm trước liền
kề (trừ trường hợp do nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường; tăng khấu hao để
thu hồi vốn nhanh; đổi mới công nghệ; mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mới làm giảm lợi
nhuận).
- Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân.
Như vậy, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu nếu
đủ các điều kiện nêu trên thì được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu
chung để xác định đơn giá tiền lương. Việc quy định tiền lương trong đơn giá dịch vụ thủy lợi
làm cơ sở để đặt hàng dịch vụ thủy lợi năm 2013 đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết
định.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo
cáo);
- Sở LĐTBXH Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

Tống Thị Minh

...
BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4524/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối
thiểu
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội
Trả lời công văn số 270/BDVTL-HCTC ngày 15/11/2012 của Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà
Nội về việc áp dụng mức lương tối thiểu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như
sau:
Theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, Thông tư số
23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối
với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ họp tác, trang trại, hộ gia
đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động và Thông tư số 27/2010/TT-
BLĐTBXH ngày 14/9/2010 về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền
thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội, thì từ năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do nhà nước làm chủ sở hữu được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối
thiểu chung để xác định đơn giá tiền lương khi đảm bảo đủ các điều kiện:
- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Nhà nước.
- Phải có lợi nhuận và lợi nhuận kế hoạch không thấp hon lợi nhuận thực hiện của năm trước liền
kề (trừ trường hợp do nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường; tăng khấu hao để
thu hồi vốn nhanh; đổi mới công nghệ; mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mới làm giảm lợi
nhuận).
- Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân.
Như vậy, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu nếu
đủ các điều kiện nêu trên thì được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu
chung để xác định đơn giá tiền lương. Việc quy định tiền lương trong đơn giá dịch vụ thủy lợi
làm cơ sở để đặt hàng dịch vụ thủy lợi năm 2013 đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết
định.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội được biết./.
Công văn 45242012LĐTBXH - Trang 2
Công văn 45242012LĐTBXH - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công văn 45242012LĐTBXH 9 10 157