Ktl-icon-tai-lieu

Công văn đặt in hóa đơn

Được đăng lên bởi ctybaohanpc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3.14.Mẫu: Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quốc Oai, ngày 30 tháng 06 năm 2015
Đ Ề N G H Ị S Ử D Ụ N G H Ó A Đ Ơ N G T GT
(đặt in)
Kính gửi: Chi cục thuế huyện Quốc Oai
Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH BẢO HÂN PHÚ CÁT
Mã số thuế: 0106869833
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt
Nam
Địa chỉ nhận thông báo thuế: Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam
Số điện thoại liên hệ:
+ Cố định: 04.66 86 56 86
+ Di động: 0989.352.758
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Minh Thủy
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn thực
phâm, bán buôn đồ uống.
Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi
nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn (đặt in).
Chúng tôi đề nghị Chi Cục Thuế huyện Quốc Oai chấp thuận cho chúng tôi sử dụng
hóa hóa đơn (đặt in).
Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn (đặt in) theo đúng quy định.
Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

...
3.14.Mẫu: Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quốc Oai, ngày 30 tháng 06 năm 2015
Đ NGH S DNG HÓA ĐƠN GTGT
(đt in)
Kính gửi: Chi cục thuế huyện Quốc Oai
Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH BẢO HÂN PHÚ CÁT
Mã số thuế: 0106869833
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt
Nam
Địa chỉ nhận thông báo thuế: Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam
Số điện thoại liên hệ:
+ Cố định: 04.66 86 56 86
+ Di động: 0989.352.758
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Minh Thủy
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn thực
phâm, bán buôn đồ uống.
Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi
nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn (đặt in).
Chúng tôi đề nghị Chi Cục Thuế huyện Quốc Oai chấp thuận cho chúng tôi sử dụng
hóa hóa đơn (đặt in).
Cng tôi cam kết s dng hóa đơn (đặt in) theo đúng quy định.
Nếu vi phm, tổ chc xin hoàn toàn chu trách nhim trước pháp luật..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Công văn đặt in hóa đơn - Trang 2
Công văn đặt in hóa đơn - Người đăng: ctybaohanpc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công văn đặt in hóa đơn 9 10 307