Ktl-icon-tai-lieu

CURRICULUM VITAE

Được đăng lên bởi luutrung200891
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Applicant Name: LUU BA TRUNG
University Name: Hanoi University of Mining and Geology

CURRICULUM VITAE
A. PERSONAL INFORMAITON
1. Full Name( Họ và Tên): Luu Ba Trung
2. D/M/Y Born (Ngày/tháng/nǎm sinh):
3. Married/Single (Đã kết hôn /Độc thân):
4. Do you have a passport:

Please paste
your recent
photo here

Place of birth (Nơi sinh)
# Children:
What country:

5. Email Address:
6. Mobile phone# (Số fone di động):
7. Best time to call you & Tel # (Lύc nào liên lạc là tốt nhất và số điện thoại nào):
8. Willing to travel to oversea for training (Length varies depending on the job requirements) Đồng ý xuất
ngoại họấc tập và huấn luyện:
9. What date can you start to work (Ngày nào có thể bắc đầu đi làm?)
10. Do you have any criminal record? Please tell us when, where and what (Có tiền án phạm tội gì không?
Nếu có, xin giải thích rõràng
11. Please describe any health problem that may prevent you from doing your job properly? (Có vấn đề sức
khẻo gì mà có thể giây trỡ ngại cho việc làm của mình hay không?

LANGUAGE(S) Trinh Độ Ngoại Ngữ:
Language

Since When?

Reading

Writing

Converse

Ngoại Ngữ

Học từ lúc nào?

Khả năng Đọc?

Viết ?

Đối thoại

B. CONTACT INFORMATION Địa Chỉ Tạm Trú Hoạc Thường Trú):
Address

Telephone #

Địa Chỉ

So fone

Curriculum Vitae Vietnamese - English

Temporary or Perm
Tạm Trú / Thường Trú

Page 1 of 4

CURRICULUM VITAE
C. CAREER OBJECTIVE (Try to think yourself 5 or 10 years from know where you
want to be) Mục Đích Nghề Nghiệp từ 5 tới 10 nǎm sau

Areas of interest: Please list 3 from in the order of highest to lowest (Hãy liệt kê 3 việc làm thich nhất)
a.
b.
c.

D. PROFESSIONAL WORKING EXPERIENCE (Kinh Nghiệm Việc Làm)
Company Name & address

Role & Responsibilities

M/Year

Tên hãng và địa chỉ

Trách nhiệm và việc làm

Thang/Nam

CURRICULUM VITAE
E. EDUCATION & TRAINING Giáo Dục & Huấn Luyện
School Name
Tên Trường Học

Degree
Bằng cấp

Current Major Study (Khoa Học):

Address
đia chỉ Trường Học

Year
Năm

,

Grade Point Average (Điểm trung bình):
Classes taken for your major
Liệt kê những lớp học của khoa đa học

Grade
Điểm

Classes taken for your major

Grade

Liệt kê những lớp học của khoa đa học

Điểm

Grade
Điểm

CURRICULUM VITAE
F. EXTRA ACTIVIES (Họat động xã hội hoặc trong trường học sau giờ học )
Organization Name & Address
Đoàn thể / tập thể và địa chỉ

Activities, role and responsibilities
Hoạt dộng, trách nhiệm và vai trō

M/Year
Tháng/Năm

What would like to know more about the company or the job? Cần biết gì thêm v...
Applicant Name: LUU BA TRUNG
University Name: Hanoi University of Mining and Geology
Curriculum Vitae Vietnamese - English Page 1 of 4
CURRICULUM VITAE
A. PERSONAL INFORMAITON
1. Full Name( Họ và Tên): Luu Ba Trung
2. D/M/Y Born (Ngày/tháng/nǎm sinh):
Place of birth (Nơi sinh)
3. Married/Single (Đã kết hôn /Độc thân):
# Children:
4. Do you have a passport:
What country:
5. Email Address:
6. Mobile phone# (Số fone di động):
Please paste
your recent
photo here
7. Best time to call you & Tel # (Lύc nào liên lạc là tốt nhất và số điện thoại nào):
8. Willing to travel to oversea for training (Length varies depending on the job requirements) Đồng ý xuất
ngoại họấc tập và huấn luyện:
9. What date can you start to work (Ngày nào có thể bắc đầu đi làm?)
10. Do you have any criminal record? Please tell us when, where and what (Có tiền án phạm tội gì không?
Nếu có, xin giải thích rõràng
11. Please describe any health problem that may prevent you from doing your job properly? (Có vấn đề sức
khẻo gì mà có thể giây trỡ ngại cho việc làm của mình hay không?
LANGUAGE(S) Trinh Độ Ngoại Ngữ:
Language Since When? Reading Writing Converse
Ngoại Ngữ
Học từ lúc nào?
Khả năng Đọc?
Viết ? Đối thoại
B. CONTACT INFORMATION Địa Chỉ Tạm Trú Hoạc Thường Trú):
Address Telephone # Temporary or Perm
Địa Chỉ So fone Tạm Trú / Thường Trú
CURRICULUM VITAE - Trang 2
CURRICULUM VITAE - Người đăng: luutrung200891
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CURRICULUM VITAE 9 10 724