Ktl-icon-tai-lieu

CVD 860 (So 1048) ngay 07.09.2010 QD về công tác cán bộ

Được đăng lên bởi ngtothinh-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tore
h't-t't
W
ry
!^

DUONGSAT VIET NAM

cONc HoA xA gOr cHU Ncui.q,vrBr NAM
DQcl4p - Tu do - Hanh phitc

s64filgleD-DS
qua[lf nuoNcslrsAt
cOrqcrv
coN

cOt{cvAi.{
otru sd:f6o

Hd NOi,
6 thdng8 ndm2010
"Sdy2
*
QUYETDII\H
Vdcongt6cc6nbo

Ngavjt-thi{ng .9 nlmLolb

sAr vffir NAM
rdNc crAModc DUoNG
ctraThtrtu6ngChfnh
Cancr1Quydtdinh sd: 973lQD-TTgngey251612010
phirvd vi6c chuydnCdngty mg - Tdng c6ngty Duongs6tViCt Nam thdnhc6ng
ty tr6chnhiOmhfruhanm6t thhnhviOndo Nhd nudcldm chtrs&hfru;
Cancrl Nght quydtsd 13-l0A{Q-DSngeyLll8l20l0 cfiaHOiddngquAntri
TdngcOngty Dudngs6tViOtNamphOchudnbd nhiOmc6nb0;
X6t dd nghi criaTru&ngbanBanTd chrlcc6nb6 - Lao dQng,
QUYfT DINH:
Didu 1. Bd nhiemOngTrdnHfu Chidn,k! su xAydrmgcdu,Ph6gi6mddc
COngty Quanlf duongs6t SdiGdn,gifr chrlcGi6m ddc COngty QuAnlf duong
sit sai Gdn,tii tr: ngdykf quydtdinh.
Diiu 2. Ong Trdn Hfiu Chidnduo.chuonglucrnggt6mddc bAcl, cdngty
h?ng1,h0 sdluctng6,64.
Diiu 3. Ch6nhVan phdngDuongs6tViet Nam,Tru&ngban BanTd chrlc
C6nbO- Lao dQng,thir truOngcdcdon vi liOnquanvd OngTrdn Hfru Chidnchiu
tr6chnhiOmthi hdnhQuydtdinhndy./.
Noi nhdn:
- NhuDidu3;
- DAngty DSVN ( b/c );
- Luu VT, TCCB-LD,HS.

-guy6n
Hiru Bing

...
ry
W
h't-t't
tore
!^
DUONG
SAT
VIET
NAM
cONc HoA
xA
gOr
cHU Ncui.q,
vrBr
NAM
DQc
l4p
-
Tu do
-
Hanh
phitc
s64filgleD-DS
Hd
NOi,
"Sdy2
6
thdng 8 ndm 2010
*
QUYET
DII\H
Vd cong
t6c c6n
bo
rdNc
crAM
odc
DUoNG
sAr
vffir NAM
Can cr1
Quydt
dinh
sd:
973lQD-TTg
ngey
251612010
ctra
Thtr
tu6ng Chfnh
phir
vd vi6c chuydn Cdng
ty
mg
-
Tdng
c6ng
ty Duong
s6t
ViCt
Nam
thdnh c6ng
ty tr6ch nhiOm hfru han m6t
thhnh
viOn do Nhd nudc
ldm
chtr s& hfru;
Can crl Nght
quydt
sd 13-l0A{Q-DS
ngey Lll8l20l0
cfia HOi ddng
quAn
tri
Tdng
cOng ty
Dudng
s6t
ViOt Nam
phO
chudn bd nhiOm
c6n b0;
X6t
dd
nghi
cria Tru&ng
ban Ban
Td
chrlc
c6n b6
-
Lao
dQng,
QUYfT
DINH:
Didu 1. Bd nhiem
Ong Trdn
Hfu
Chidn, k!
su xAy
drmg cdu, Ph6
gi6m
ddc
COng
ty
Quan
lf duong
s6t Sdi
Gdn,
gifr
chrlc
Gi6m ddc
COng
ty
QuAn
lf duong
sit
sai Gdn, tii tr: ngdy kf
quydt
dinh.
Diiu
2. Ong Trdn Hfiu
Chidn
duo.c huong
lucrng
gt6m
ddc
bAcl,
cdng ty
h?ng 1, h0 sd luctng
6,64.
Diiu 3.
Ch6nh
Van
phdng
Duong
s6t
Viet
Nam,
Tru&ng ban
Ban
Td
chrlc
C6n bO
-
Lao
dQng, thir
truOng
cdc don
vi liOn
quan
vd Ong Trdn Hfru
Chidn chiu
tr6ch
nhiOm
thi hdnh
Quydt
dinh ndy./.
Noi
nhdn:
-
NhuDidu 3;
-
DAng ty DSVN
(
b/c
);
-
Luu
VT,
TCCB-LD,
HS.
cOrqcrv
qua[lf
nuoNcslrsAt
coN
cOt{c
vAi.{
otru
sd:
f6o
Ngavjt-thi{ng
.9
nlmLolb
-guy6n
Hiru Bing
CVD 860 (So 1048) ngay 07.09.2010 QD về công tác cán bộ - Người đăng: ngtothinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CVD 860 (So 1048) ngay 07.09.2010 QD về công tác cán bộ 9 10 570