Ktl-icon-tai-lieu

Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS BỘ NGOẠI GIAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH ĐOÀN HV NGOẠI GIAO
VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……. tháng ….năm 20…

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐOÀN BCH ĐOÀN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2008 - 2010
Đại hội Đoàn TNCS HCM Học viện Ngoại giao Việt Nam nhiệm kỳ
2008 2010, với …. đoàn viên đã diễn ra vào ngày ……….. Đại hội đã diễn
ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.
Đại hội đã nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ ……,
báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ …….., nội dung phương hướng
nhiệm kỳ 2008 -2010 trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu
quyết;
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2006 – 2008
trình đại hội nhiệm kỳ 2008 - 2010 cùng những nội dung đã được biểu quyết
bằng phiếu và công bố trước đại hội.
2. Giao cho Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2010 căn cứ vào kết quả
thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo
của cấp ủy và Đoàn cấp trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của
đại hội và ban hành.
3. Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2008 – 2010 có trách nhiệm cụ thể hóa
nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao
nhất.
Thư ký

TM. Đoàn chủ tịch

...
ĐOÀN TNCS BỘ NGOẠI GIAO
BCH ĐOÀN HV NGOẠI GIAO
VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ……. tháng ….năm 20…
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐOÀN BCH ĐOÀN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2008 - 2010
Đại hội Đoàn TNCS HCM Học viện Ngoại giao Việt Nam nhiệm kỳ
2008 2010, với …. đoàn viên đã diễn ra vào ngày ……….. Đại hội đã diễn
ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.
Đại hội đã nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ ……,
báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ …….., nội dung phương hướng
nhiệm kỳ 2008 -2010 trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu
quyết;
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2006 2008
trình đại hội nhiệm kỳ 2008 - 2010 cùng những nội dung đã được biểu quyết
bằng phiếu và công bố trước đại hội.
2. Giao cho Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2010 căn cứ vào kết quả
thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo
của cấp ủy và Đoàn cấp trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của
đại hội và ban hành.
3. Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2008 2010 trách nhiệm cụ thể hóa
nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao
nhất.
Thư ký TM. Đoàn chủ tịch
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức 9 10 463