Ktl-icon-tai-lieu

Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS BỘ NGOẠI
GIAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

BCH ĐOÀN HV NGOẠI
GIAO VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHIỆM KỲ …….. (……………-…………..)

Vào lúc ………… ngày ………………….
Tại Hội trường A, Học viện Ngoại giao Việt Nam.
BCH Đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… với nội dung như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Đoàn cấp trên:
- Lãnh đạo:
- Đoàn viên tham dự: …….. đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn ……….
tỷ lệ %
2. Thành phần điều khiển đại hội:
- Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….
- Thư ký đại hội: Đ/c …………………
3. Nội dung văn kiện:
a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:
b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:
4. Nhân sự:
a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:
b. Thảo luận danh sách nhân sự:
- Ý kiến đóng góp:
- Ứng cử, đề cử:
- Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử
c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử:

- Tổ bầu cử gồm: + …………………..Trưởng ban
+…………………..Ủy viên
+…………………..Thư ký
d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ……….
5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết
- Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ lệ ……….%
6. Bế mạc Đại hội:
Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………
Thư ký

TM. Đoàn Chủ tịch

...
ĐOÀN TNCS BỘ NGOẠI
GIAO
BCH ĐOÀN HV NGOẠI
GIAO VIỆT
NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHIỆM KỲ …….. (……………-…………..)
Vào lúc ………… ngày ………………….
Tại Hội trường A, Học viện Ngoại giao Việt Nam.
BCH Đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… với nội dung như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Đoàn cấp trên:
- Lãnh đạo:
- Đoàn viên tham dự: …….. đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn ……….
tỷ lệ %
2. Thành phần điều khiển đại hội:
- Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….
- Thư ký đại hội: Đ/c …………………
3. Nội dung văn kiện:
a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:
b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:
4. Nhân sự:
a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:
b. Thảo luận danh sách nhân sự:
- Ý kiến đóng góp:
- Ứng cử, đề cử:
- Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử
c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử:
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức - Trang 2
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức 9 10 645