Ktl-icon-tai-lieu

Đăng kĩ mẫu xe máy

Được đăng lên bởi Lex
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Công an quận ............................................

ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Trân trọng giới thiệu
Anh (chị) ...............................................................................................................................
Ngày sinh:…………./………../………

Giới tính: Nam

Nữ

CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: ......................................
Hiện là sinh viên năm lớp ............................................... Khoa: Kinh tế.
Khóa học...................................................... hệ đào tạo ........................................................
Đến liên hệ: tại Công an Quận .....................................................để làm thủ tục đăng ký xe
................................................................................................................................................
Rất mong sự giúp đỡ của: Quí Công an Quận ......................................................................
để sinh viên: ....................................................hoàn thành nhiệm vụ.
Hà Nội, ngày ....... tháng ......... năm 20 ....
Nơi nhận:

T.L HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Giấy giới thiệu này có giá trị 01 tháng kể từ ngày cấp.

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐẠI HỌC HÀ NỘI
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Công an quận ............................................
ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Trân trọng giới thiệu
Anh (chị) ...............................................................................................................................
Ngày sinh:…………./………../……… Giới tính: Nam Nữ
CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: ......................................
Hiện là sinh viên năm lớp ............................................... Khoa: Kinh tế.
Khóa học...................................................... hệ đào tạo ........................................................
Đến liên hệ: tại Công an Quận .....................................................để làm thủ tục đăng ký xe
................................................................................................................................................
Rất mong sự giúp đỡ của: Quí Công an Quận ......................................................................
để sinh viên: ....................................................hoàn thành nhiệm vụ.
Hà Nội, ngày ....... tháng ......... năm 20 ....
Nơi nhận: T.L HIỆU TRƯỞNG
Ghi chú: Giấy giới thiệu này có giá trị 01 tháng kể từ ngày cấp.
Đăng kĩ mẫu xe máy - Người đăng: Lex
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng kĩ mẫu xe máy 9 10 770