Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký chuyển hộ khẩu

Được đăng lên bởi lnhakhang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đăng ký chuyển hộ khẩu.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Công dân muốn đăng ký chuyển hộ khẩu đến nộp hồ sơ tại Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2. Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa
đầy đủ và chưa hợp lệ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết. Cán bộ chuyên môn viết giấy chuyển
khẩu trình Trưởng công an xã ký và đóng dấu.
- Bước 3. Sau khi có kết quả cán bộ chuyên môn trả kết quả cho công dân tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Sổ hộ khẩu gia đình (bản chính)
- Giấy chuyển hộ khẩu (theo mẫu, bản chính)
- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (theo mẫu)
- Bản khai nhân khẩu (theo mẫu, bản chính)
- Chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
- Địa chỉ chuyển đến (bản chính)
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu nhận đủ Hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Công an xã
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chuyển khẩu
8. Lệ phí (nếu có): Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
- Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK 07);
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (Mẫu HK 02);
- Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK 01).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cư trú ngày 20/11/2006;
- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
- Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01/7/2007 của Bộ Công an ban
hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
- Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 01/01/2008 của Bộ Công an hướng
dẫn một số quy định của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính
phủ về hướng dẩn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

............................
............................
Số: ........../GCHK

Mẫu HK07 ban hành
theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11)
ngày 01 tháng 7 năm 2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU
1. Họ và tên: ....................................................................................2. Giới tính: .......................
3. Họ và tên gọi khác (nếu có): ..................................
Đăng ký chuyển hộ khẩu.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Công dân muốn đăng chuyển hộ khẩu đến nộp hồ tại Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2. Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa
đầy đủ chưa hợp lệ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ theo quy
định, nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ giải quyết. Cán bộ chuyên môn viết giấy chuyển
khẩu trình Trưởng công an xã ký và đóng dấu.
- Bước 3. Sau khi kết quả cán bộ chuyên môn trả kết quả cho công dân tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Sổ hộ khẩu gia đình (bản chính)
- Giấy chuyển hộ khẩu (theo mẫu, bản chính)
- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (theo mẫu)
- Bản khai nhân khẩu (theo mẫu, bản chính)
- Chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
- Địa chỉ chuyển đến (bản chính)
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu nhận đủ Hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Công an xã
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chuyển khẩu
8. Lệ phí (nếu có): Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
- Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK 07);
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (Mẫu HK 02);
- Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK 01).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cư trú ngày 20/11/2006;
- Nghị định s 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
- Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01/7/2007 của Bộ Công an ban
hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
- Thông số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 01/01/2008 của Bộ Công an hướng
dẫn một s quy định của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính
phủ về hướng dẩn thi hành một số điều của Luật Cư trú.
Đăng ký chuyển hộ khẩu - Trang 2
Đăng ký chuyển hộ khẩu - Người đăng: lnhakhang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đăng ký chuyển hộ khẩu 9 10 66