Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty Nhà nước.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo lập chi nhánh
TÊN CÔNG TY NHÀ
NƯỚC
----Số: ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ........
1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................
.........................................................................................................................................
.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................................................................
Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../............................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax:........................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:.................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đăng ký hoạt động chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ........................................................................
Địa chỉ chi nhánh: ..........................................................................................................
Điện thoại: ..................................... Fax: ........................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
2. Nội dung hoạt động của chi nhánh: ............................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................
Mẫu Thông báo lập chi nhánh
TÊN CÔNG TY NHÀ
NƯỚC
-----
Số: ...................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................
.........................................................................................................................................
.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................................................................
Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../............................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax:........................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:.................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đăng ký hoạt động chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ........................................................................
Địa chỉ chi nhánh: ..........................................................................................................
Điện thoại: ..................................... Fax: ........................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
2. Nội dung hoạt động của chi nhánh: ............................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Họ tên người đứng đầu chi nhánh: .................................................................................
................................................................................................................ Nam/Nữ: ........
Sinh ngày: ...../......./......... Dân tộc: ........................... Quốc tịch: ..................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ....................................................................
Ngày cấp: ....../......./.......... Nơi cấp: ...............................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................................
.........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Công ty nhà nước cam kết:
- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty nhà
nước;
THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ........
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty Nhà nước. - Trang 2
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty Nhà nước. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty Nhà nước. 9 10 732