Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TP-CC-04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
(đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)......
Tên tôi là ......................................................... Nam, nữ:..............................................
Sinh ngày............/............/..............................................................................................
Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số:....................................................................
ngày......./........../.............................................................................................................
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:..........................................
ngày......../.........../..........................................................................................................
đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:
1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):................................
.......................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở:............................................................................................................
......................................................................................................................................
Điện thoại:.................................... Fax:...................................... Email:........................
Website (nếu có):..........................................................................................................
3. Trưởng Văn phòng công chứng:
Họ và tên:......................................................... Nam, nữ:.............................................
Sinh ngày......../............/................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp:......../........./......................
Nơi cấp:........................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................
.................................................................................................................
TP-CC-04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
(đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)......
Tên tôi là ......................................................... Nam, nữ:..............................................
Sinh ngày............/............/..............................................................................................
Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số:....................................................................
ngày......./........../.............................................................................................................
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:..........................................
ngày......../.........../..........................................................................................................
đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:
1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):................................
.......................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở:............................................................................................................
......................................................................................................................................
Điện thoại:.................................... Fax:...................................... Email:........................
Website (nếu có):..........................................................................................................
3. Trưởng Văn phòng công chứng:
Họ và tên:......................................................... Nam, nữ:.............................................
Sinh ngày......../............/................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp:......../........./......................
Nơi cấp:........................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................
.....................................................................................................................................
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng - Trang 2
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 9 10 969