Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân..

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .....

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

T H Ô N G B Á O T H A Y Đ Ổ I N Ộ I D U N G Đ Ă N G K Ý KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ............)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
.........................................................................................................................................Nam/nữ
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ........................................................
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
TÊN DOANH NGHIỆP
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG B Á O T H A Y Đ I N I D U N G Đ Ă N G K Ý KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ............)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
.........................................................................................................................................Nam/nữ
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Vốn đầu của chủ doanh nghiệp nhân/vốn điều l công ty (đối với trường hợp đăng thay
đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).
a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:
b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:
c) Thời điểm thay đổi vốn:
Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân.. - Trang 2
Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân.. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân.. 9 10 447