Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện
TÊN CÔNG TY NHÀ
NƯỚC
----Số: ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
CỦA CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ........
1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................
.........................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................................................................
Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../............................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax:: ......................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện như
sau:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện
TÊN CÔNG TY NHÀ
NƯỚC
-----
Số: ...................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
CỦA CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ........
1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................
.........................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................................................................
Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../............................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax:: ......................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đăng thay đổi nội dung đăng của chi nhánh, văn phòng đại diện như
sau:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Công ty nhà nước cam kết:
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông
báo này.
Kèm theo thông báo:
- ................
- ................
- ................
......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước. 9 10 758