Ktl-icon-tai-lieu

Danh bạ điện thoại Elcom Corp

Được đăng lên bởi hacker0206
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5325 lần   |   Lượt tải: 33 lần
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ELCOM CORP
VĂN PHÒNG TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI :
TỔNG ĐÀI: 04.38359359 - 04.37712222
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP HỒ CHÍ MINH :
TỔNG ĐÀI: 08.39956174 - 08.39956163

Elcomindustry
STT

Họ và tên

FAX: 04.38355884
FAX: 08.39956173

Mob Com
Chức vụ

Ngày Số máy
Số mobile
sinh
lẻ
25/01/71

106

0912 388 888

thangpc@elcom.com.vn

Trần Hùng Giang

PTGĐ

24/09/69

108

0913 292 222

giangth@elcom.com.vn

Nguyễn Mạnh Hải

PTGĐ

22/02/71

300

0913 289 289

hainm@elcom.com.vn

TẦNG 6 - NHÀ 8 TẦNG - 18 NGUYỄN CHÍ THANH

Nguyễn Thị Hồng Minh Thư ký TGĐ
10/4/80
Vũ Thị Ngân Hà
Pháp chế
26/06/79
Nguyễn Thị Minh Hiền
NVTV 6/11/85

Nguyễn Minh Tiến
Nguyễn Hữu Cư
Nguyễn Mạnh Hải
Võ Ngọc Khánh
Lưu Thị Vân Anh
Vũ Ngọc Vân
Nguyễn Gia Tuấn
Vũ Thanh Lịch
Trần Mạnh Hà
Nguyễn Ngọc Thành
Trần Thị Thu Hà
Trần Mạnh Hải
Võ Quang Hùng
Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Thị Thanh Vân
Lê Quốc Tự
Phùng Thu Phương
Nguyễn Việt Dũng

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Phương Lan
Hoàng Ánh Tuyết
Đặng Thị Phương Liên
Lưu Quỳnh Hoa
Hà Minh Huế
Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn T Thùy Nhung
Nguyễn Thành Long
Lê Thị Kim Mỹ
Nguyễn Thị Thanh Vân
Lê Anh Khiêm
Vương Nguyên Ý

0988 750 352
0912 375 746
0986 255 356

minhnth@elcom.com.vn
havn@elcom.com.vn
hiennm@elcom.com.vn

TẦNG 7 - NHÀ 8 TẦNG - 18 NGUYỄN CHÍ THANH
10/10/59
1/10/52

309
621

GĐ
AM - Bu 1
NV mua hàng
Sale Support
Trợ lý kinh doanh
Trợ lý kinh doanh
AM - Bu 2
NVTV
Sale Support
Trợ lý kinh doanh
AM - Bu 3
AM
Sale Support
Sale Support
Sale Support
Sale Support

22/02/71
13/07/73
7/9/79
18/5
17/01/81
25/06/77
1/11/77
25/10/82
20/10/84
18/12/81
18/01/75
3/12/81
5/9/82
15/10/86
17/09/77

300
301
308
306
317
312
310
311
315
314
302
307
318
318
305
313

Trưởng phòng
Trưởng nhóm
Trợ lý KDDA
PAM
PA
PA
SpS
SpS
Trưởng nhóm
OPE
OPE
Trưởng nhóm
NV Giao nhận

18/8/75
2/12/70
17/05/82
27/09/82
11/12/83
18/03/76
26/04/86
1/7/84
2/1/76
6/12/81
5/9/82
1/5/79
30/08/76

700
706
701
717
716
715
710
714
705
702
704
703
707

0904 145 892
0909 949 428

tiennm@elcom.com.vn
cunh@elcom.com.vn

TẦNG 2 - NHÀ 8 TẦNG - 18 NGUYỄN CHÍ THANH

PHÒNG DỰ ÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

709
122
122

Chuyên viên
Chuyên viên

PHÒNG KINH DOANH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Email

TổngGĐ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
1
2

Số khác

Phan Chiến Thắng

BAN THƯ KÝ - VP HĐQT
1
2
3

WEB: 
MAIL: hn.info@elcom.com.vn
Vrs: 1.1 ngày 15/01/2006

0913 289 289
0913 299 399
0987 691 979
0979 840 138
0936 818 696
0904 199 199
0983 266 266
0917 396 969
0983 009 926
0948 898 969
0913 292 345
0...
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ELCOM CORP
VĂN PHÒNG TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI :
TỔNG ĐÀI: 04.38359359 - 04.37712222 FAX: 04.38355884
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP HỒ CHÍ MINH :
TỔNG ĐÀI: 08.39956174 - 08.39956163 FAX: 08.39956173
STT
Họ và tên Chức vụ Số mobile Số khác Email
Phan Chiến Thắng TổngGĐ 25/01/71 106 0912 388 888
Trần Hùng Giang PTGĐ 24/09/69 108 0913 292 222
Nguyễn Mạnh Hải
PTGĐ
22/02/71 300 0913 289 289
BAN THƯ KÝ - VP HĐQT TẦNG 6 - NHÀ 8 TẦNG - 18 NGUYỄN CHÍ THANH
1 Nguyễn Thị Hồng Minh Thư ký TGĐ 10/4/80 709 0988 750 352
2 Vũ Thị Ngân Hà Pháp chế 26/06/79 122 0912 375 746
3 Nguyễn Thị Minh Hiền NVTV 6/11/85 122 0986 255 356
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TẦNG 7 - NHÀ 8 TẦNG - 18 NGUYỄN CHÍ THANH
1 Nguyễn Minh Tiến Chuyên viên 10/10/59 309 0904 145 892
2 Nguyễn Hữu Cư Chuyên viên 1/10/52 621 0909 949 428
PHÒNG KINH DOANH TẦNG 2 - NHÀ 8 TẦNG - 18 NGUYỄN CHÍ THANH
1 Nguyễn Mạnh Hải 22/02/71 300 0913 289 289
2 Võ Ngọc Khánh
AM - Bu 1 13/07/73 301
0913 299 399
3 Lưu Thị Vân Anh
NV mua hàng 7/9/79 308 0987 691 979
4 Vũ Ngọc Vân
Sale Support 18/5 306 0979 840 138
5 Nguyễn Gia Tuấn
Trợ lý kinh doanh 17/01/81 317 0936 818 696
6
Trợ lý kinh doanh 25/06/77 312 0904 199 199
7 Trần Mạnh Hà
AM - Bu 2 1/11/77 310 0983 266 266 0923 266 266
8
Nguyễn Ngọc Thành
NVTV 25/10/82 311 0917 396 969 04 33627513
9 Trần Thị Thu Hà
Sale Support 20/10/84 315 0983 009 926
10 Trần Mạnh Hải
Trợ lý kinh doanh 18/12/81 314 0948 898 969 0915 240 241
11
Võ Quang Hùng AM - Bu 3 18/01/75 302
0913 292 345
12 Nguyễn Hoàng Minh
AM 3/12/81 307 0914 208 484
13 Nguyễn Thị Thanh Vân
Sale Support 5/9/82 318 0917 248 888
14 Lê Quốc Tự
Sale Support 15/10/86 318 098 7659899
15
Phùng Thu Phương
Sale Support 17/09/77 305 0903 298 457
16 Nguyễn Việt Dũng
Sale Support 313
PHÒNG DỰ ÁN TẦNG 6 - NHÀ 8 TẦNG - 18 NGUYỄN CHÍ THANH
1 Nguyễn Thị Kim Oanh
Trưởng phòng 18/8/75 700 0913 510 893 0923 337 979
2 Nguyễn Phương Lan
Trưởng nhóm 2/12/70 706 0912 186 303
3 Hoàng Ánh Tuyết
Trợ lý KDDA 17/05/82 701 0904 797 525 0935 508 899
4 Đặng Thị Phương Liên
PAM 27/09/82 717 0982 586 658
5 Lưu Quỳnh Hoa
PA 11/12/83 716 0983 092 097
6 Hà Minh Huế
PA 18/03/76 715 0906 264 805
7 Nguyễn Đức Hạnh
SpS 26/04/86 710 0983.026.486
8 Nguyễn T Thùy Nhung
SpS 1/7/84 714 0904 734 447
9 Nguyễn Thành Long
Trưởng nhóm 2/1/76 705 0902 269 397
10 Lê Thị Kim Mỹ
OPE 6/12/81 702 0912 763 439
11 Nguyễn Thị Thanh Vân
OPE 5/9/82 704 0936 495 559
12 Lê Anh Khiêm
Trưởng nhóm 1/5/79 703 098 999 2456
13 Vương Nguyên Ý
NV Giao nhận 30/08/76 707 0904 688 758
Ngày
sinh
Số máy
lẻ
thangpc@elcom.com.vn
giangth@elcom.com.vn
hainm@elcom.com.vn
minhnth@elcom.com.vn
havn@elcom.com.vn
hiennm@elcom.com.vn
tiennm@elcom.com.vn
cunh@elcom.com.vn
hainm@elcom.com.vn
khanhvn@elcom.com.vn
vananhlt@elcom.com.vn
vanvn@elcom.com.vn
tuanng@elcom.com.vn
Vũ Thanh Lịch
tuanvt@elcom.com.vn
hatm@elcom.com.vn
Thanhnnkd@elcom.com.vn
hattt@elcom.com.vn
haitm@elcom.com.vn
hungvq@elcom.com.vn
minhnhkd@elcom.com.vn
vanntt@elcom.com.vn
tulq@elcom.com.vn
phuongpt@elcom.com.vn
oanhnk@elcom.com.vn
lannp@elcom.com.vn
tuyetha@elcom.com.vn
liendp@elcom.com.vn
hoalq@elcom.com.vn
huehm@elcom.com.vn
hanhnd@elcom.com.vn
nhungnt@elcom.com.vn
longnt@elcom.com.vn
mylk@elcom.com.vn
vannt@elcom.com.vn
khiemla@elcom.com.vn
yvn@elcom.com.vn
WEB: www.elcom.com.vn
MAIL: hn.info@elcom.com.vn
Vrs: 1.1 ngày 15/01/2006
M
ob
C
o
m
Elcom industry
Danh bạ điện thoại Elcom Corp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh bạ điện thoại Elcom Corp - Người đăng: hacker0206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Danh bạ điện thoại Elcom Corp 9 10 812