Ktl-icon-tai-lieu

DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

Được đăng lên bởi duongva-vn-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1498 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DANH MỤC HỒ SƠ
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

I. Danh mục hồ sơ
1. Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới
2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị
3. Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ
4. Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn đề nghị xét, công nhận đảng viên chính
thức (đối với đảng viên dự bị đang sinh hoạt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh)
5. Nghị quyết của chi bộ xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức
6. Nhận xét của đoàn thể:
+ Tổ Công đoàn nơi đảng viên dự bị trực tiếp sinh hoạt và Ban chấp hành
Công đoàn (nếu đảng viên dự bị đã hết tuổi sinh hoạt đoàn thanh niên);
+ Chi đoàn nơi đảng viên dự bị trực tiếp sinh hoạt (nếu đảng viên dự bị còn
tuổi sinh hoạt đoàn thanh niên)
7. Nhận xét của nơi cư trú
8. Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể và nơi cư trú
9. Đảng viên là sinh viên có thêm bảng điểm năm học là đảng viên dự bị

II. Một số mẫu văn bản

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày

tháng

năm

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ
Kính gửi:

Chi bộ …………………………………….
Đảng uỷ Trường Đại học Giáo dục

Tên tôi là ………………………………… sinh ngày ….. tháng …. năm …..
Quê quán: ………………………………………………………………..
Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………..
Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ……….., tại chi bộ ………………..
hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ ……………………………….
Căn cứ vào tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực
hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
- Ưu điểm:
- Khuyết điểm:
- Biện pháp khắc phục khuyết điểm:
Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ
xét, báo cáo Đảng uỷ Trường Đại học Giáo dục quyết định công nhận tôi là đảng
viên chính thức.
Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng
viên tốt của Đảng.
Người tự kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày

tháng

năm

BẢN NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ
Kính gửi:

Chi bộ …………………………………….
Đảng uỷ Trường Đại học Giáo dục

Tên tôi là ………………………………… sinh ngày …. tháng ….. năm …….
Vào Đảng ngày …. tháng …. năm …. ; chính thức ngày …. tháng …. năm …
Đang sinh hoạt tại Chi bộ ……………………………….
Từ ngày ….. tháng …. năm…. được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị
…………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính
thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
- Ưu điểm: ………………………………………….
- Khuyết điểm và vấn đề cần lưu ý: ………………..
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu, rèn luyện của đảng
viên dự bị, tôi đ...
DANH MỤC HỒ SƠ
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC
I. Danh mục hồ sơ
1. Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới
2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị
3. Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ
4. Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn đnghị xét, công nhận đảng viên chính
thức (đối với đảng viên dự bị đang sinh hoạt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh)
5. Nghị quyết của chi bộ xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức
6. Nhận xét của đoàn thể:
+ Tổ Công đoàn i đảng viên dự bị trực tiếp sinh hoạt Ban chấp hành
Công đoàn (nếu đảng viên dự bị đã hết tuổi sinh hoạt đoàn thanh niên);
+ Chi đoàn i đảng viên dự bị trực tiếp sinh hoạt (nếu đảng viên dự bị còn
tuổi sinh hoạt đoàn thanh niên)
7. Nhận xét của nơi cư trú
8. Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể và nơi cư trú
9. Đảng viên là sinh viên có thêm bảng điểm năm học là đảng viên dự bị
II. Một số mẫu văn bản
DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC - Người đăng: duongva-vn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC 9 10 732